Stille Tijd
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

Beginpagina (home) Bijbel-Stille Tijd Psalmen Gedichten Ons Tuin Erf On the Road Les vacances Digi-Pictures Gedachten Zegveld School
 

Tijd is iets waar wij altijd te kort van hebben.
Je kunt het maar één keer gebruiken.
Bijbel lezen is daarom " kostbare " tijd.
Voor nu en voor de eeuwigheid !!
Daarom een poging om tijd " kostbaar " te gebruiken....

Bij het Bijbel lezen maak ik gebruik van
Matthew Henry's Bijbelverklaring 

 


Genesis 15 vers 1 - 6

Op het moment dat ik dit typ op mijn computer (laptop) zit ik op de evangelische camping " de Betteld " in onze caravan.
Een soort van " moderne Abram "   :-)
Als ik naar buiten loop, zie ik dezelfde sterren die Abram heeft gezien.
Het kijken naar de hemel in de donkere nacht is sindsdien niet veel veranderd.
Dat geldt ook voor het woord van God; dat geldt ook voor Gods beloften.
Daarom zijn er vanuit dit Bijbelgedeelte ook veel verwijzingen naar het Nieuwe Testament !!!

Vandaag de dag stellen wij God het eerste deel van Abrams vraag ook zo vaak !!
We lezen in de Bijbel van Gods beloften of we horen vertellen over Gods Koninkrijk. ( dat is eeuwig leven door Jezus Christus )
Tegelijkertijd zien wij onze omstandigheden; de wereld waar wij in leven; hoe wij zelf leven ....en stellen dezelfde vraag:

"Heere, HEERE, wat zult U mij dan geven ? "
We kunnen het ons zo moeilijk voorstellen dat door de Zoon van God (Jezus Christus) er vergeving is en dat wij
wij " meer dan overwinnaars zijn door Hem, Die ons liefgehad heeft ."
( Romeinen 8 vers 37 )

Ps. Bij twijfel over dit Bijbelgedeelte ....
Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen.(Genesis 12 vers 5)

 

 


Genesis 14 vers 18 - 24

Abram heeft een ontmoeting met Melchizédek , de koning van Salem en priester van de Allerhoogste God.
Melchizédek haalt brood en wijn en zegent Abram in naam van de Allerhoogste.
Deze zegen van koning-priester Melchizédek is er één van vrede (Salem) en Gerechtigheid
(zédekia).
Niet voor even, maar voor eeuwig (tot in de toekomende eeuw)


Er zijn zo van die ontmoetingen of gebeurtenissen in een leven van een mens, die laten zien
dat er meer is dan wat we zien en horen...
dat er meer is dan alleen macht, kracht en rijkdom......
Op zo'n moment weet je dat er een God is, Die de wereld heeft gemaakt en bezit.
De vrede en het (uit)zicht op Gods koninkrijk zijn helder en tastbaar.
Dankbaarheid en verwondering komen op in je hart, want je weet van dé Koning-Priester Jezus Christus.
 

 


Genesis 14 vers 1 - 18

Op een billboard staat: Er is waarschijnlijk geen god. Durf zelf te denken. En geniet van dit leven!’ 
Maar daar waar de weg van de Heere moedwillig wordt verlaten voor de wereld,
zal de zegen van de Heere steeds meer verdwijnen.
(Matthew Henry)

Daar waar biddend de Heere wordt gezocht zal Zijn (eeuwige) zegen verschijnen.
En die zegen straalt ook af op de naaste omgeving.  
Dat is te zien bij Abram, want de zegen van de Heere over Abram redt Lot en zijn gezin.
In het geloof met de hulp van de Heere verslaat Abram met 318 man vier machtige legers.

Abram weet:
Er is werkelijk een God. Door Hem laat ik mij leiden en geniet ik van mijn (eeuwige) leven.

En wat gebeurt er ? Hij ontmoet de koning van Salem ( vrede ) en de priester van de allerhoogste God.
Dat is de toekomst die gelovige wacht : 
een vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat, een eeuwige vrede in Jezus Christus.
Dé Koning, dé Priester, dé Profeet en Zoon van de allerhoogste God.
Jezus leeft en wij met Hem.
Gezegende Paasdagen 2009.
 

 


Genesis 13

Hoewel Abram alle reden heeft om als eerste te kiezen, geeft hij Lot de ruimte.
De genade die Abram van God heeft gekregen werkt door in zijn keuze, in zijn handelen.
Bij de Heere is er altijd ruimte, altijd plaats voor zondaren met berouw.
Hoe doen wij dat ? Geven wij ook die ruimte aan (zondige) mensen ?
Aan mensen die met een kloppend hart voor het eerst of na een lange tijd de kerk binnen lopen.
Aan mensen die voor het eerst of na een lange tijd aan het Heilig Avondmaal gaan. 
Wij hebben toch ook elke keer die ruimte van vergeving nodig ?

Lot kiest voor welvaart in een omgeving die niet met de HEERE rekent.
Een aards paradijs zal nooit eeuwig bestaan. Hoe zijn onze keuzes ? Hoe kijken wij ?
Dat wat God ons toont, is oneindig veel beter en te wensen
dan alles wat de wereld ons voor ogen houdt. (Matthew Henry)
 

 


Genesis 12 vers 10 - 20

Abram antwoordde op Gods roepstem,
maar antwoorden op Gods roepstem betekent nog niet dat we de finish hebben gehaald.
Het hemels Kanaän is niet op deze wereld !! We zijn onderweg !!!
Steeds " weer en meer " moeten we op God rekenen en niet zelf gaan rekenen.....
Dat is niet gemakkelijk en vanzelfsprekend, wanneer je levensomstandigheden moeilijk worden.

Het is mogelijk dat een mens op de weg naar gelukzaligheid grote moeiten en teleurstellingen ontmoet.
En dat ondervindt Abram ook.... Hongersnood. In vers 10 staat : " En de honger was zwaar. "
Abram gaat zelf rekenen....
 

 


Genesis 12 vers 1 - 9

Haran is nog geen Kanaän.
Naar de kerk gaan is nog geen Hemels koninkrijk.
Je doop of belijdenis is nog niet het Hemels Kanaän.

Abraham kan niet in Haran blijven .....  Hij moet naar Kanaän.
Niet vanzelfsprekend of op goed geluk, want
Gods opdracht(gebod) gaat altijd samen met Gods beloften.
Zich vastklampend aan de opdracht en de belofte van God, vertrekt Abraham uit Haran.
Net zoals Abraham worden wij ook geroepen door God.
We zijn op reis en dat valt niet mee… voor Abraham niet en ook voor ons niet.

Op weg gaan naar (het hemels) Kanaän betekent deze wereld los gaan laten.
Willen we dat in het komende jaar 2008 ?
 

 


Genesis 11 vers 10 - 32

Een mens wordt niet geboren om te sterven, maar om eeuwig te leven.
Maar wil de mens wel eeuwig leven ?
Tussen horen en komen zit een grote afstand.
Misschien wel de afstand tussen Haran en het land Kanaän !!
Haran... we kunnen verder, maar ook terug naar Ur.

We horen God spreken door Zijn Woord
(op zondag, op bijbelkringen, catechisaties, aan tafel)
maar komen we ook echt tot God ( Kanaän )

 

 


Genesis 11 vers 1 - 9

The sky is the limit.
Zo zou je letterlijk en figuurlijk de torenbouw van Babel kunnen omschrijven.
En daar past God en Zijn Woord niet in !!

The sky is the limit !! Bouwen tot aan de hemel !!
Hoger kun je dan toch niet ?
Inderdaad... op deze manier niet. De dood zal de grens zijn.
Maar als je bouwt met God, door God en voor God is er geen " limit."
Je mag door Zijn Zoon Jezus Christus met Hem leven in eeuwigheid.
 

 


Genesis 10

God houdt Zijn woord....
de belofte van de regenboog geldt voor alle mensen.
Daarom is de regenboog ook in onze tijd nog steeds te zien !!!
Maar willen we dat wel ?
Zien we de regenboog wel als teken van Gods verbond ?

Dat vraagt om een keuze !!!
Leven we "met" Gods Verbond of leven we "zonder" Gods Verbond ?
In genesis 10 zien we drie families en twee wegen...

 

 


Genesis 9

Gods belofte aan Noach krijgt een teken wat we vandaag ook nog kunnen zien.
De regenboog !!!
Je kunt het teken van Gods belofte aan Noach gewoon weg redeneren !!!
Net zoals je de zegeningen van God,
zoals eten, gezondheid en vrede weg kan redeneren.
Totdat...... je leven ( figuurlijk) in een zondvloed komt.

 

 


Genesis 8

In onze moderne tijd klinkt het maar ouderwets :
 " En God gedacht ....."
Wat moet je daar nu mee ?

Ze zullen eerder zeggen " geluk " of " toevallig ."
Maar is dat wel zo ?
Noach had dat ook kunnen zeggen : " Toevallig bouwde ik net een boot."
" Gelukkig stopte na 40 dagen de regen. "
Maar zo is het niet !!!
Toeval bestaat niet en geluk is "welgelukzalig. "
Maar dan wel in de betekenis van Psalm 128 vers 1 :
"welgelukzalig is de mens, die de HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt."
God gedacht Noach...
Niets toevallig... Geen geluk.... Het is pure genade !!

 

 


Genesis 7

" Ga gij en uw hele huis " lezen we in vers 1.
In de Engelse vertaling staat " Come ."
God zegt tegen Noach " ga in .... Kom. "
Zo nodigt Hij ons ook uit om tot Hem te komen.

Bij Hem alleen is redding.
Bij Hem alleen is genade.
Bij Hem alleen is eeuwig leven.
 

 


Genesis 6

De mens die meer oog (hart) voor de wereld heeft, zal onrustig blijven
en uiteindelijk eeuwig onrustig zijn..
Maar de mens die zijn of haar bestaan ( eeuwige rust ) in God zoekt,
zal net zoals Noach ( zijn naam betekent rust) genade vinden bij God !!!
 

 


Genesis 5

De ene naam volgt de andere naam op...
Geslachten komen, geslachten gaan ....
En het steeds weer terugkerende refrein
laat de realiteit van het leven zien :
" We hebben het eeuwige leven niet !!!! "
Toch klinkt ook in dit hoofdstuk het Evangelie : 
" Gods genadige Liefde voor zondige mensen. "
 

 


Genesis 4 vers 16 - 26

Kaïn trekt weg naar het land Nod, maar hij trekt ook weg van God.
De namen van zijn nageslacht zijn veel betekend.
Zo ook de namen van het nageslacht van Adam en Eva.
Twee geslachten....
Twee wegen .....
 

 


Genesis 4 vers 1-15

Kaïn en Abel....
Kinderen van Adam en Eva......
Wat een verschil in de betekenis van hun namen !!
Wat een verschil in hun geloof !!
Kaïn en Abel offeren aan God....
Met het hart of omdat het hoort....
Eén ding is zeker :
Gods hart is bewogen om zondaren,
want Hij is LIEFDE !!!!
 

 


Genesis 3 vers 16 -24

De mens heeft niet geluisterd, de mens heeft gezondigd,
de mens heeft het doel van zijn of haar schepping gemist.
Dat is God eren, liefhebben en gehoorzamen.
Hierdoor veranderde er veel in de wereld van de mensen.

En toch ...
door de zonde moest de mens de dood sterven.

En toch ...
God gaat verder met de mens.
 

 


Genesis 3 vers 1-15

De duivel probeert contact te maken met de mens met maar één bedoeling:
"Scheiding maken tussen God en Zijn kinderen." 
En dat is gelukt...
De zondeval lijkt een helling zonder einde, maar God stopt de val van de mens
door Zijn Zoon Jezus Christus te geven !!!
 

 


Genesis 2 vers 21-25

Man en vrouw geschapen door Gods Hand, als hulp tegenover (elkaar).
Samen één onder Gods zegende handen.

 

 


Genesis 2 vers 8-20
Nog steeds spelen de 2 bomen uit het paradijs een belangrijke rol in ons leven.
De keuzes en kennis van goed en kwaad....
En de belofte van onze Heere Jezus Christus:
"Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens,
die in het midden van het paradijs Gods is."
 

 


Genesis 2 vers 1-7

Genesis 2 bepaalt " hoe wij in het leven staan. "
Geloven we in Genesis 2 ?
Leven we met Genesis 2 ? 
Houden we rekening met Genesis 2 ?
Dit hoofdstuk laat zien dat er geen leven is zonder God !!!
Met David zing ik het mee:
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan.
 

 


Genesis 1

Het scheppingsverhaal gaat niet alleen over het begin van de wereld.
Het zegt ook iets over mijn leven.
God is mijn Schepper....
Hij heeft mijn leven in Zijn Hand.
Ook na dit leven....