Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 2 vers 8 - 20  : de boom van ...

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 
Vooraf :

Genesis 2 bepaalt " hoe wij in het leven staan. "
Geloven we in Genesis 2 ? Leven we met Genesis 2 ?  Houden we rekening met Genesis 2 ?
Dit hoofdstuk laat zien dat er geen leven is zonder God !!!
Het laat zien dat God deze wereld " zeer tov (goed)" geschapen heeft.
Iets wat de moderne mens maar moeilijk kan aanvaarden...

Steeds meer ben ik in mijn leven tot de ontdekking gekomen,
- dat Gods zegen en Zijn woorden onmisbaar zijn ....
- dat ik alleen maar leef door Gods Adem ....
- dat God mij een vrouw heeft gegeven " als hulp tegenover " ....
- dat mijn fouten (zonden) komen door de kennis van goed en kwaad ....
- dat mijn geloof ( door Gods Heilige Geest ) wat zo vaak zo klein is,
                                                          verlangt naar de boom van het (eeuwige) leven ...

Dat alles is zo rijk, zo veel... dat één webpagina te weinig bleek/blijkt te zijn !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In Genesis 1 hebben we kunnen lezen dat de schepping " zeer goed " was.
In Genesis 2 lezen we dat God Zijn Schepping onderhoudt.
Al het geboomte laat God groeien en is begeerlijk (prachtig) voor het gezicht en goed voor spijze (eten).
En God plaatste de mens in Zijn Schepping.
Vandaag is dat nog steeds zo...
Nog steeds onderhoudt God Zijn Schepping.
Nog steeds geeft de natuur de mens " goed " eten.
Nog steeds komen mensen  onder de indruk van de natuur.
Nog steeds plaatst God mensen in Zijn Schepping...
" Zijn Schepping " , dat mogen we niet vergeten !!
De wereld waar wij in leven is niet van ons, maar van de Heere.
We mogen de wereld gebruiken, lenen... we hebben de wereld dus in bruikleen !!!

Heel opvallend in Genesis 2 is de nauwkeurige omschrijving van de hof die God geplant heeft in Eden.
Eden betekent " vreugde of genoegen."
Wanneer wij in Gods nabijheid leven,
mogen we de vreugde ervaren en het genoegen proeven van Gods Liefde en Genade.
Gelukkig wie wonen in Uw huis, gedurig mogen zij U loven. ( Psalm 84 vers 5)

Veel mensen leven echter alsof er alleen maar een hof van Heden is en vergeten de hof van Eden.
Natuurlijk leven we in het heden en heeft God ons hier geplaatst, maar heel vaak zijn we alleen maar:
Op zoek naar hedendaags geluk, genoegen en vreugde...
Op zoek naar het hedendaagse paradijs.....
Maar dat is niet de plek waar God ons voor " de eeuwigheid " wil hebben.
Het is daarom goed om onze Schepper steeds weer te vragen :
" Heere, wat wilt U dat ik doen zal ? "

Dat in Genesis 2 de grenzen van het paradijs nauwkeurig zijn omschreven is niet voor niets.
Het laat zien dat wanneer we naar Gods Woord luisteren, we kunnen weten waar het Hemels paradijs is
en dat we niet steeds op zoek gaan naar de plaats van het aardse paradijs.
Bovendien moeten we niet vergeten dat dit zogenaamde aardse paradijs niet door God is geplant,
maar door ons mensen zelf.


In de hof van Eden wordt Adam geplaatst met de opdracht deze te bebouwen en ervan te leven.
Twee bomen worden apart genoemd :

1) De boom van het (eeuwige) leven in het midden van de hof.
Deze boom van het (eeuwige) leven verzekerde Adam van een voortdurend leven en geluk.
Van een eeuwige zaligheid. Dat alles door de genade en gunst van Zijn Schepper.

2) De boom van de kennis van goed en kwaad.
Deze boom was het tegenovergestelde van de boom van het (eeuwige) leven.
Bij het eten van de vruchten van deze boom zou Gods genade en gunst verdwijnen.
Geen eeuwige gelukzaligheid, want Adam zou bij het eten van die vruchten " de dood sterven. "

Waarom heeft God die boom van de kennis van goed en kwaad toch geplaatst in het paradijs ?
God heeft ons gemaakt als mensen met een vrije wil, niet als robots.
Als Schepper vraagt Hij ons Zijn Liefde te beantwoorden door Hem te gehoorzamen.
Liefde heeft pas echt waarde als het in volledige vrijheid opbloeit en wordt beantwoord.
Op die ware liefde wacht God, niet op "voorgeprogrammeerde" liefde.
Voorgeprogrammeerde liefde is niet meer dan valse liefde zonder keuze.
Het heeft totaal geen waarde naar die ander toe.

Even tussendoor : " Hebben we al antwoord gegeven op Gods Liefde ? "


Ook moeten we niet vergeten, dat de mens " zeer goed " is geschapen.
God heeft ons naar Zijn Beeld geschapen,
als mensen die Gods stem horen en die in staat zijn Hem antwoord te geven.
Adam had de ware kennis van God en Zijn heiligheid. Het kwade kende hij totaal niet.
Hij had totaal geen ervaring met ongehoorzaamheid.
God geeft het gebod ( geen verbod !) om niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten.
Doe het niet, zegt God tegen Adam, want je zult het verschil tussen goed en kwaad gaan ontdekken.
Met verschrikkelijke gevolgen:  
" het verbannen worden uit Gods tegenwoordigheid ".
" het geen
duidelijk en helder beeld meer hebben van God ".
"
geen volmaakte en open verhouding meer hebben met God ".


Deze twee bomen spelen vandaag ook nog steeds een belangrijke rol in het leven van de mens:

Ook nu nog moeten er in ons leven keuzes worden gemaakt tussen goed en kwaad.
En ook nu nog heeft God Zijn geboden ( geen verboden !!) gegeven om ons te beschermen
tegen al die verschrikkelijke gevolgen van " kwade keuzes ."
10 regels, 10 woorden, 10 geboden om ons in Zijn liefde en Zijn vrede te laten leven.

God is zelfs nog dichter naar ons toegekomen in Zijn Zoon Jezus Christus.
Hij stierf onschuldig, in volle gehoorzaamheid aan Zijn Vader, aan het kruis van Golgotha.
Voor wie ?  Door wie ? Voor ons !!! Door onze verkeerde (kwade) keuzes !!!
Hierdoor kunnen wij niet meer op eigen kracht bij de boom van het (eeuwige) leven komen,
maar door Zijn sterven kan en heeft Jezus Zelf ons de belofte gegeven :

" Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. "

( Openbaring 2 vers 7 )


Daarom kan en wil ik vol verwondering het uitroepen :
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
(Romeinen 8 vers 37)
 


BoBru 12092005
 

voor reacties: