Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 3 vers 16 - 24  : Gods Liefdevolle Genade

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Genesis 3 vers 16 tot en met 24 laat keer op keer Gods genade zien.
Nadat de Heere God " Verlossing " had beloofd (Ik zal vijandschap zetten....vers 15),
 gaat Hij toch verder met de zondige mens. Er is echter wel veel veranderd...
De mens heeft niet geluisterd, de mens heeft gezondigd, de mens heeft het doel van zijn of haar schepping gemist.
Dat is God eren, liefhebben en gehoorzamen.
Hierdoor veranderde er veel in de wereld van de mensen.

De vrouw zal veel verdriet en pijn hebben bij het krijgen van kinderen.
Zij zal naar de man verlangen, maar die man zal over haar heersen.
Er is door de zonde zowel een lichamelijke als een geestelijke pijn gekomen voor de vrouw.
En toch is het een straf waarin Gods Liefde doorklinkt, want eigenlijk zou zij de dood moeten sterven.

De man zal met pijn en moeite moeten werken om te kunnen leven. ( in het zweet uws aanschijns )
De aarde brengt nu door zijn zonde doornen en distels voort....
De man moet de aarde bewerken om te eten, totdat hij zal sterven. ( totdat gij tot de aarde weerkeert )
En toch is het een straf waarin Gods Liefde doorklinkt, want eigenlijk zou hij de dood moeten sterven.

En toch ... door de zonde moest de mens de dood sterven.
En toch ... God gaat verder met de mens.
Dat blijkt gelijk al uit de naam die de vrouw van haar man krijgt :  "Heva ."
Niet meer Ischa ( vrouw), maar Heva wat " leven " betekent.
De Heere heeft Zijn zegen tegenover de mens ( man en vrouw, vrouw en man ) niet ingetrokken.
In Genesis 1 vers 28 had de Heere tegen hen gezegd :
" Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u."
En dat blijft ... De naam van de vrouw is de bevestiging van deze belofte.
Het zaad van deze vrouw ( nageslacht ) zal de kop vermorzelen van de duivel.

Maar dat is niet alles... God zorgt voor meer.... God zorgt ook " verzoening "
Verzoening, omdat Adam en Eva niet meer heilig en rein waren.
God geeft Adam en Eva rokken van vellen om die aan te trekken.
Een dier ( het eerste dier ) werd door God Zelf geslacht om de zonde van de mens te bedekken,
want de naaktheid was gekomen door de zonde.
Door het bloed (offer) is er verzoening, is er vergeving.
Door het bloed kan (mag) men verder leven,
wat bij de uittocht van het volk IsraŽl uit Egypte opnieuw duidelijk wordt bij langs gaan de engel des doods.

Exodus 12 vers 23 :
Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal
aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan,
en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.


In Exodus 30 vers 10 zegt de Heere tegen Mozes :
En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen,
met het bloed des zondoffers der verzoeningen;
eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten;
het is heiligheid der heiligheden den HEERE!


Alleen door het bloed ( het offer ) kan de hogepriester verschijnen voor God en vergeving vragen voor zijn volk.
De zonde is er nog steeds en doet zijn verwoestende werking nog steeds in onze tijd...
Ook wij kunnen alleen voor God verschijnen en vergeving van zonde krijgen door het bloed (offer).
God heeft Zelf voor dat bloed(offer) gezorgd,
want God heeft deze wereld zo lief, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (eeuwige dood), maar eeuwig zal leven.
( Johannes 3 vers 16 )
In 1 Johannes 1 vers 7 staat:
.... het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus is er vergeving van zonden voor de mens.
Over Jezus gaat dan ook de belofte uit vers 15. Hij heeft de kop van de duivel vermorzeld.
Alleen door Hem kunnen en mogen wij " eeuwig leven. "

Door de zonde is de boom van het eeuwige leven door en voor ons zelf onbereikbaar geworden.
Terugkeer naar de hof van Eden was namelijk niet meer mogelijk.
Na de zonde stuurde de Heere Adam en Eva uit het paradijs
en liet engelen met vlammende zwaarden de wacht houden.
En toch is het een straf waarin Gods Liefde doorklinkt, want eigenlijk zouden wij de dood moeten sterven.
De mens werd naar gezonden naar een plaats van zware arbeid, NIET naar een plaats van kwelling.
De mens werd naar de grond gezonden, NIET in het graf.
De mens werd naar de werkplaats gezonden, NIET naar de gevangenis.
De mens moest de ploeg gebruiken, NIET met een ketting slepen.


En toch ... door de zonde moest de mens moet de dood sterven.
En toch ... God gaat verder met de mens.
Hij stuurt Zijn Zoon Jezus Christus naar onze wereld om ons te redden van de eeuwige dood.


- De vervloeking kwam door de zonde :
  
Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons;
   want er is geschreven:
Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt ( Galaten 3 vers 13 )

- De doornen zijn gekomen door de zonde :
 
 En deden Hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten Hem die op;
   (Marcus 15 vers 17)


- Het
zweet kwam door de zonde :
  
En Christus zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. ( Lukas 22 vers 44 )

- De
smart kwam door de zonde :
  
Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
   en verzocht in krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem;
   Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
   Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen;

   doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
( Jesaja 53 vers 3 en 4 )

- De
dood kwam door de zonde :
   Christus was Zijn Vader gehoorzaam tot in de dood...
   
Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft;
   de dood heerst niet meer over Hem
( Romeinen 6:9 )

Hoe groot de wonden door de zonde ook zijn ... God geeft er Zijn genade voor en dat is meer dan genoeg.

Of zoals Paulus het zegt in 2 CorinthiŽrs 12 vers 9 :
En Hij ( God ) heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.


Daarom is de beste wens die iemand kan krijgen :
Maar groeit op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.
( 2 Petrus 3 vers 18 )

Genade, barmhartigheid, vrede zij met u van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus,
den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.
( 2 Johannes 1 vers 3 )


BoBru 21102005

voor reacties: