Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 4 vers 1 -15 :  Kan en Abel

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 
Adam en Eva zijn uit paradijs weggestuurd, maar hoe groot de wonden van zonde ook zijn....
God geeft Zijn genade en dat overtreft de pijn en het verdriet daarvan.
Daarom noemt Eva haar eerste zoon:  Kan, dat is " Ik heb een man van de HEERE verkregen !
Zij dacht daarbij aan de belofte van God, Die had gezegd dat uit haar (zaad/nageslacht) Iemand zal komen,
die de slang de kop zal vermorzelen. ( we spreken hiervan de  " moederbelofte " = de belofte van de Verlosser)
Haar tweede zoon noemt zij Abel. Dat betekent " ademtocht, nietigheid of ijdelheid. "

In de Bijbel heeft de naam van iemand waarde. Het geeft betekenis aan iemands leven.
En dat is nog steeds zo :
In de Trouw van zaterdag 5 november 2005 staat het artikel : " Rabbijnen stellen 'foute' namen vast.
Een groep Isralische rabbijnen heeft een lijst opgesteld van namen
die zij ongeschikt achten voor Joodse kinderen.
In het Jodendom zijn namen belangrijk, omdat elke een voorbestemde naam heeft.
Ook bij de poorten van de hemel moeten mensen hun naam zeggen.
Vaak ook adviseren de meer nar mystiek neigende rabbijnen mensen die ziek zijn,
of door allerlei ellende worden achtervolgd, om van naam te wisselen.

Nu Kan en Abel : Wat een verschil in namen bij beide kinderen!!!
Kan de oudste... Kan, het beloofde nageslacht... Kan, de hoop en verwachting van verlossing.
Abel, de jongste... Abel, eigenlijk niet meer nodig (ijdelheid), Abel..........
Mensen denken en rekenen anders dan de Heere....
Mensen kijken anders.... mensen zien het hart NIET aan ....
Kan en Abel: wat een verschil in namen !!!
Kan en Abel: wat een verschil in geloof !!!

Abel bracht van de eerstgeboren schapen en van hun vet een offer.
Kan bracht van de vrucht van het land een offer.
Wanneer zij hun offer aan de Heere brengen, ziet de Heere het offer van Abel aan en dat van Kan niet.
In de Hebrenbrief staat : Door het geloof heeft Abel, een meerdere offerande Gode geofferd dan Kan.
Abel wordt in Mattheus 23 vers 35
" de rechtvaardige Abel " genoemd.
Hieruit blijkt dat Abel in het geloof offerde en Kan het plichtmatig deed.
Of zoals in Jesaja 1 vers 13 staat :
" Breng niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel. "
God wil ons hart en niet onze offers, omdat het moet of hoort.
( dus zonder liefde )
Vergelijk het maar met het huwelijk.
Wanneer een man elke week een bosje bloemen mee neemt voor zijn vrouw,
maar dit niet uit of met liefde doet, heeft het totaal geen betekenis.
Of zoals in 1 Korinthe 13 vers 1 staat :
Al ware het, dat ik de talen van mensen en engelen sprak,
en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.


Abel offerde in geloof, Kan niet... want de Heere zag het offer van Kan niet aan.
Wat een verschil in naam en geloof.
Precies het omgekeerde.... Net zoals bij de Farizeer en de tollenaar ( Lukas 18 vers 10 )
Niet de mens die alles wist van de Heere,
maar de mens die met zijn hele hart het uitriep:  "Wees mij zondaar genadig. "
Jezus zegt van deze tollenaar : 
"Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die.... "
Rechtvaardig betekent " recht voor God staan door het offer wat is gegeven. "
Abel nam n van de eerstgeboren schapen en hun vet.... het beste van het beste.
Wij mogen weten van en geloven in het LAM van GOD, Jezus Christus. Het volmaakte offer !!!

De reactie van Kan leert ons het volgende :
Ten eerste hoeft God geen verantwoording af te leggen tegen ons.
Hij heeft ons gemaakt (en niet wij) - Psalm 100.
Ten tweede is het weer God Zelf die de (niet-rechtvaardige) mens op zoekt.
Waarom is uw aangezicht vervallen (donker en woedend)? - Genesis 4 vers 6
Ten derde dat de weg van de zonde is als een helling waar men zichzelf niet kan stil zetten.
En zo gij geen weldoet, de zonde ligt aan de deur - Genesis 4 vers 7

Kan is boos en jaloers op zijn broer Abel. Ook is hij boos op God. (1)
Ondanks dat God hem opzoekt (2), verhardt Kan....
Hij slaat zijn broer dood (3).....
En weer zoekt God Kan op !!!  Net zoals God dat deed bij Adam !!!
God stelt Kan een vraag : " Waar is uw broer Abel ? "
In plaats van eerlijk te antwoorden, vlucht Kan steeds meer in de zonde.
De ene zonde bedekt de andere zonde, maar alles blijft voor God zichtbaar !!!
Zo gaat het van jaloers zijn (zijn aangezicht verviel - vers 5) naar moord (en sloeg hem dood - vers 8)
om te vervolgen met een leugen (ik weet het niet -vers 9)
en dan tenslotte te eindigen door God te beledigen (ben ik mijn broeders hoeder - vers 9)
Kan zegt hiermee, dat God maar op zijn broer had moeten letten. Abel is zijn zaak toch niet.

God laat Kan zien dat Hij de Alfa en de Omga is. Het Begin en het Einde.
De Eerste en de Laatste in elk mensenleven. God hoort het roepen van Abels bloed....
Wij zijn geschapen door God en we zullen ook weer terugkeren tot onze Schepper !!
Hoe zullen wij Hem ontmoeten ?
Als een Ka
n waar het bloed van Abel om wraak roept...
Als een gelovige zondaar waar het bloed van Christus om genade roept !!!
Of zoals het in de Hebrenbrief staat (Hoofdstuk 12 vers 24) :
En tot de Middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het gesprenkelde bloed,
dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.


Gods oordeel over Kan blijft niet uit :
Als landbouwer zal de aarde hem niets meer geven.
Ook zal hij zich nergens meer kunnen vestigen.
Kans leven zal niets anders meer dan onrust, onrust en nog eens onrust geven.....
Wanneer wij zonder God leven zal ons leven hetzelfde zijn : Niets anders dan onrust.
Steeds weer op zoek naar meer, naar beter, naar geluk, naar ........wat eigenlijk ???

Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U, o Heer !!!! (Augustinus)

Kan weet dat hij voor altijd en vluchteling zal zijn.
In elke mens ziet hij een vijand ( al wie mij vindt, zal mij doodslaan - vers 14)
Hij denkt als een mens met schulden, die in iedereen een schuldeiser ziet.
Hoe kun je dan nog leven ? Voor Kan is er geen weg meer terug, zou je denken....
Maar ook hier weer blinkt, dwars door de inktzwarte duisternis van de zonde, Gods Genade.
God stelde een teken aan Kan om hem te beschermen.
Al wie Kan doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden - vers 15.
God heeft geen behagen in de dood van een zondaar. God wil de bekering van een zondaar.
God wil juist het leven voor zondaren ....Daarom neemt God het op voor alle Kans van de wereld.

Kan riep :
" Ben ik mijn broeders hoeder? " 
Jezus zegt :
" Ik ben de Goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen."

 

Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen........

Voor 't leven hebben wij de dood,
het lege niets verkozen,
voor vrede vreze..., steen voor brood....,
voor 't eeuwig goed de boze.

Maar God heeft naar ons omgezien !
Wij, in de nacht verdwaalden,-
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde
indien in de duisternis
het Licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

"Gij Herder, die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen........,

Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van Zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons LEVEN!"

( Uit Gezang 169 - Liedboek der Kerken)

 

BoBru 11112005
 voor reacties: