Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 4 vers 16 - 26 :  Twee geslachten...Twee wegen....

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Kan ging van het aangezicht des Heeren.
Hij ging zijn eigen weg en was daar mee tevreden mee.
Hij koos het land Nod om in te wonen. Nod betekent "rond dolen."
Andere betekenissen die hiervan zijn afgeleid, verwijzen naar  " schudden, wankelen, zwerven, heen en weer bewegen "
En dat is wat Kain kiest !!! Steeds weer gaat de mens zonder God op zoek naar ..... naar wat eigenlijk ??
Rust en vrede in het hart zonder God verschuift, zoals de horizon,  toch steeds weer een stukje verder.
Elke stap die Kan ook zet ... Zijn ziel blijft ronddolen en wankelen.
En de mens die geen rust en vrede voor zijn ziel kan (of wil) krijgen,
richt zich dan tenslotte op de tastbare en zichtbare wereld.
Onrust wordt weggestopt door het jagen naar " korte " momenten van werelds geluk
Kan bouwt een stad en vernoemt deze naar zijn zoon " Henoch "
Henoch betekent " toegewijd " en Kan heeft zijn leven toegewijd aan de wereld.
Zo probeert hij zich te beschermen, maar dat is niet voor eeuwig....
In Hebreen 13 vers 14 staat :
"Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. "
Die toekomende stad is het hemels Jeruzalem, zoals in Openbaring 21 vers 10 staat :

" En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad,
het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God."

Kan kiest echter voor een vaste woonplaats in deze wereld, als zijn rustplaats voor altijd.

Kans nageslacht wordt genoemd als mensen met talenten en gaven....
Jabal : zoon van Lamech en Ada, en broeder van Jubal;
staat beschreven als de vader van degenen die in tenten wonen en vee houden.
Jubal : zoon van Lamech en Ada en uitvinder van muziekinstrumenten
Tbal-Kan : zoon van Lamech en diens vrouw Silla en eerste metaalbewerker.
Wanneer je kinderen zo getalenteerd zijn, geeft dat toch grote dankbaarheid in het hart naar God toe.
Ondanks de zonde toch zoveel zegeningen van God gekregen!!!
Bij vader Lamech dus niet... Nee, zijn manier van leven staat recht tegenover het leven zoals God dat wil.
Zijn naam betekent " krachtig " en zo leeft hij dan ook.
Lamech laat zich niet slaan en zal zich wreken. Nog meer dan wat God had gezegd bij Kan.
Hij is nergens bang voor en gebruikt daarom zelfs Gods woord om " zijn kracht " te onderstrepen.
God had aan Kan een belofte gegeven, ondanks zijn moord op Abel,  om hem te beschermen:
Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden!
En de HEERE stelde een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond. ( Genesis 4 vers 15)

Lamech " denkt " zonder God te kunnen leven en zelfs meer dan God te kunnen. In Genesis 4 vers 23 en 24 schept hij op:
"En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech! neemt ter ore mijn rede!
Voorwaar, ik sloeg wel een man dood, om mijn wonde, en een jongeling, om mijn buile!
Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal. "


Gods wil en wet is zo anders !!
In het Oude Testament staat in Zacharia 4 vers 6 :
Toen antwoordde Hij ( is God ), en sprak tot mij, zeggende:
Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld,
maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

In het Nieuwe Testament zegt de Heere Jezus in Lukas 6 vers 29:
Degene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en degene, die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen.

Hoe anders gaat het met Adam en Eva.
Zij kregen een zoon en noemde hem Seth.
En Seth kreeg ook een zoon. Hij noemde hem " Enos ."
Enos betekent " (zwak) mens ."
We weten dat een naam in de Bijbel betekenis en waarde heeft.
De zoon van Seth heet niet Lamech ( krachtig ), maar Enos (zwak mens).
Het laatste vers van dit hoofdstuk laat de betekenis van die naam ook zien...
Toen begon men
de Naam de HEEREN aan te roepen. (Genesis vers 26)


 

BoBru 27112005

voor reacties: