Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 7 :  Ga in / Kom.... zegt de HEERE

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Noach kijkt verder dan wat zijn ogen ziet.
Zijn ogen zien een wereld waar het leven gewoon door draait... Dag in, dag uit.
Of zoals de Prediker zegt :
Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken;
het oog wordt niet verzadigd met zien; en het oor wordt niet vervuld van horen.
Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is,
hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen:
Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.


Maar Noach ziet meer, Noach kijkt verder. Hij kijkt met de ogen van het geloof.
Dat is God liefhebben met je hele verstand, met je hele ziel, met al je krachten.
Daarom luistert Noach naar God.
Ook al wisselen dag en nacht elkaar gewoon af en draait het leven gewoon door...
Daarom bouwt Noach een ark.
Ook al is er geen regenbui te zien.
Noach vertrouwt op God en Zijn Woord zonder te zien.
Wie zo gelooft en vertrouwt op God mag weten dat hij/zij welgelukzalig is.
Jezus Zelf zegt :
" Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben."( Johannes 20 vers 29 )

Zo bouwt Noach de ark op Gods Woord.
Wanneer de ark klaar is zegt God tegen Noach : " Ga gij en uw hele huis in de ark;
want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn Aangezicht in dit geslacht.
Rechtvaardig voor God zijn, kan alleen door het geloof in Hem.
Vanuit het Nieuwe Testament mogen wij weten, dat wij rechtvaardig zijn voor God door Zijn Zoon Jezus Christus.
Hij stierf aan het kruis van Gogoltha voor onze zonden om ons te redden van de eeuwige dood;
om ons het eeuwige leven te geven.

Zoals Noach in de ark veilig is voor Gods oordeel, zo mogen wij naar Christus vluchten,
in Hem alleen zijn we veilig wanneer de dood en het oordeel komt.

" Ga gij en uw hele huis " lezen we in vers 1. In de Engelse vertaling staat " Come ."
God zegt tegen Noach " ga in of Kom. " Zo nodigt Hij ons ook uit om tot Hem te komen.
Bij Hem alleen is redding. Bij Hem alleen is genade. Bij Hem alleen is eeuwig leven.

O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt,
komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Jesaja 55 vers 1

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
MattheŁs 11 vers 28

Noach hoort en hij luistert(gehoorzaamt) naar de roepstem van God.
Nog 7 dagen had God gezegd... dan zal het 40 dagen en nachten gaan regenen.
Neem daarom van het reine vee 7 mannetjes en 7 vrouwtjes.
Van het onreine vee 2 mannetjes en 2 vrouwtjes.
Van de vogels 7 mannetjes en 7 vrouwtjes.
Noach hoort en luistert (gehoorzaamt).... Ook al zag hij met zijn ogen geen regendruppel.
Noach kijkt met de ogen van het geloof.

Elke stap die Noach zette, deed hij door het geloof en niet door naar de wereld te kijken.
De wereld leefde gewoon door... Ook al had God gezegd : " Over 7 dagen zal ik het doen."

Dag en nacht; dag en nacht.
Er was toch geen zichtbaar teken....
Er was toch geen regendruppel te zien ...
Of zoals Prediker zegt :
Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is,
hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
Dag en nacht; dag en nacht...


Elke dag is een dag dichter bij het Koninkrijk van God.
Hoe nemen wij onze stappen ? Hoe wandelen wij in deze wereld ?
Dag en nacht; dag en nacht.
Gods Koninkrijk komt steeds dichterbij....
Dichter bij de wederkomst van Jezus Christus, de Messias!
Dichter bij het moment van ons sterven !
Dag en nacht !!!!

En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren van de vloed op de aarde waren.
De fonteinen van de grote afgrond werden opengebroken en de sluizen van de hemel geopend (vers 11 en 12)
En Noach ? Noach hoort en luistert naar God !!!
De HEERE sluit achter hem de deur van de ark.
Zo wordt Noach gespaard en mag leven.
Een wonder van genade...
En wat een waarschuwing voor ons !!
Genade-tijd heeft een grens....
Genade-tijd houdt eens op ....
God roept ons. Dag in, dag uit !
Jezus zegt tegen ons :
Kom !
Ik ben de Deur, indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden;
en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
( Johannes 10 vers 9 )
Wat is ons antwoord ? Waar kijken we naar ?
Wat is ons uitzicht ?
De wereld of Gods Koninkrijk ?

Het gaat regenen.... de vloed was 40 dagen op aarde.
De wateren werden meer en meer ( vermeerderen)
De wateren hadden de overhand boven de aarde, 150 dagen.
Geen mens en geen dier buiten de ark bleef leven,
maar Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. ( vers 23 )

De wateren sleurden alles naar beneden, maar de ark werd opgetild door het water.
Hoe meer water er kwam, hoe hoger de ark werd opgetild richting de hemel.


Zo kan het ook in ons leven gaan !
De stormen in ons leven....
De golven die ons leven overspoelen....
Het water wat de overhand heeft in ons leven ....
De " waaroms " die door de lucht flitsen vanwege de storm, de golven en het water in ons leven....
Het kunnen misschien de reddingsboeien zijn waarmee God ons naar Zijn Ark (Koninkrijk) wil brengen !
Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. ( Jesaja 55 vers 6)
Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van degenen, die Hem zoeken.
(HebreeŽn 11 vers 6)
 

God zegt tegen Noach: "Ga in/Kom."
Noach hoort, gelooft,  en luistert/gehoorzaamt Gods roepstem.
En wij ?
Jezus zegt:
Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren,
en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Johannes 6:35
BoBru 12022006
 

voor reacties: