Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 9 :  de regenboog....teken van Gods verbond

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Gods belofte aan Noach krijgt een teken wat we vandaag ook nog kunnen zien.
De regenboog !!!
Een teken zo gewoon, zo normaal dat vele mensen er niet eens van opkijken of het opmerken.
Het is allemaal ook " zo logisch " verklaarbaar.
Je kunt het teken van Gods belofte aan Noach gewoon weg redeneren !!!
Net zoals je de zegeningen van God, zoals eten, gezondheid en vrede weg kan redeneren.
Totdat...... je leven ( figuurlijk) in een zondvloed komt.
Werkeloosheid, ziek zijn, ruzie... zoveel zorgen voor morgen en de dagen daarna ....
Wat ziet de wereld er dan anders uit. Wat doe je dan ???
En wat doe je als " die figuurlijke zondvloed " ook weer overgaat ?
In Genesis 8 kunnen we lezen dat Noach na de zondvloed een altaar bouwde voor God.

In Genesis 9 lezen we het antwoord van God op het dankgebed van Noach.
God hoort en antwoord de mens die Hem in het gebed zoekt !
En God zegende Noach en zijn zonen.... maar wat zijn "zegeningen ?"
Is dat rijkdom, gezondheid, geluk en voorspoed ?
Dat kan, maar vaak kunnen we in de Bijbel lezen, dat het geloof strijd geeft.
Strijd tegen de wereld, strijd tegen de duivel, maar ook strijd tegen ons zelf.
Noach blijft een kind van Adam en Eva, net zoals wij !!
Logisch, want kinderen lijken op hun (voor)ouders
Aan een appelboom komen ook niet ineens peren te hangen.
Dat geeft strijd, want we denken en doen  hetzelfde als Adam en Eva :
" Niet luisteren naar God, maar wel naar de duivel en ons zelf. "
Aan het eind van Genesis 9 wordt dat helaas weer zeer pijnlijk duidelijk.....


Gods belofte aan Noach geldt ook voor ons, want in vers 12 staat :
En God zeide : Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen u,
en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.

En met die beloften geeft God in vers 1 t/m 7 adviezen en voorschriften mee
voor een welgelukzalig leven.
Allereerst krijgt Noach ( de mens ) van God de opdracht om nieuw leven aan de aarde te schenken.
Tegelijkertijd kent God de mens en geeft Hij heel duidelijk aan wat wel en niet mag, bijv. in vers 6:
Wie het bloed van mensen vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden,
want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt.
Het bloed wat hier wordt genoemd, staat symbool voor het leven,
daarom moet je daar met respect mee omgaan.
Je kunt dat later terug lezen in de Tien Woorden ( geboden ) :
"Gij zult niet doodslaan. "
De Heere Jezus legt dit woord nog verder uit in Matths 5 vers 21 en 22 :
Niet alleen " echt " doodslaan, maar ook op je naaste woedend zijn of haten, maak je al schuldig.
Jouw leven is je gegeven door God, maar het leven van die ander is k door God gegeven....
Dat wetend en naar jezelf kijkend, weet je dat je " schuldig " bent tegen over je naaste,
maar nog meer schuldig tegen over God. Wat nu ?
God gedacht aan Noach en zo vond Noach genade in de ogen van God ( Genesis 8 ).
In de Heere Jezus heeft God ook aan ons gedacht. Door Hem mogen wij genade ontvangen !!
Genade betekent " gunst, aanvaarding. "
Dit laat zien dat " genade " niet wordt verdiend, maar wordt gegeven.

Het zichtbare teken van Gods genade is in Genesis 9 "de regenboog."
Meerdere keren zegt God tegen Noach :
" wanneer de wolken boven de aarde worden samen gedreven
en in die wolken de boog zichtbaar wordt,
zal Ik denken aan het verbond wat Ik gesloten heb met de mensen."
Het verbond van genade... nooit meer een vloed die alles en iedereen zal vernietigen.

Hoe wonderlijk is het dat hoe dikker de wolk, hoe helderder de regenboog is.....
Hoe wonderlijk is het dat de regenboog schijnt, waar de regen dreigt....
Hoe wonderlijk zijn de donkere regendruppels die gekleurd worden door het licht....
Hoe wonderlijk is dan toch de regenboog als teken van Gods trouw en genade.....

Een niet weg te redeneren teken van God voor mensen met strijd tegen de wereld,
tegen de duivel en tegen zichzelf.
En dat blijkt maar al te gauw: 
Noach plant een wijngaard en drinkt van de wijn en wordt dronken.
Hij trekt zijn kleren uit en gaat naakt in zijn tent liggen.
Zijn zoon Cham ziet Noach liggen en riep zijn broers erbij in plaats van zijn vader te bedekken.
Respect voor zijn vader is hier ver te zoeken
Deze broers, Sem en Jafet bedekken het lichaam van hun vader met een afgewend gezicht.
Een figuurlijke zondvloed is er weer in het leven van Noach gekomen.
Golven van zonde en schaamte rollen over Noach heen!
Donkere wolken... zo snel na Gods Verbond.... Zo snel na Gods Genade....

En toch.... Gods teken is een vaste belofte. Ook voor Noach. Ook voor ons !!!
Zoals de regenboog helder schijnt tegen de donkere wolken,
is het Kruis van Golgotha dat schijnt in de inktzwarte duisternis vanwege onze zonde ( fouten).
Daar sterft Gods enige Zoon ( Jezus Christus), zodat we door Hem (eeuwig) zouden leven.
Waarom ? Dit is niet "logisch" te verklaren, dit is Gods liefde voor mensen.


 

 Onbegrijpelijke liefde,
 zo wonderlijk,
 zo rijk
 Een regenboog
 stralend
 in een duistere werkelijkheid

 God gedacht
 steeds weer opnieuw
 aan mensen
 die Zijn tekens
 menselijk verklaarbaar
 begrenzen

 wij zelf
 zien, horen,
 doen en werken
 zorgen, begrijpen,
 zonder God
 op te merken

 Zondvloed
 donkere wolken
 donkere dagen
 grote golven
 in ons leven
 vele vragen

 God gedacht
 in Jezus Christus
 aan mensen
 Zijn Liefde
 is onverklaarbaar
 zonder grenzen

 Onbegrijpelijke liefde,
 Gods enige Zoon
 de Opstanding en het Leven
 Het Kruis op Golgotha
 Teken van Verbond
 Eeuwige Liefde
     door God  gegeven 

BoBru 28092006

voor reacties: