Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 10 :  Drie families ... Twee wegen

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Genesis 10 is een lijst met heel veel namen.
Nu worden namen in de Bijbel niet voor niets genoemd.
Namen hebben betekenis. Denk maar aan Adam (....), Noach (...) en Sem (....).
Dit hoofdstuk van genesis laat zien hoe God na de zondvloed verder gaat met de mensen,
ondanks de zonde van Noach ( dronkenschap ) en van  Cham (spot en leedvermaak).

God houdt Zijn woord.... de belofte van de regenboog geldt voor alle mensen.
Daarom is de regenboog ook in onze tijd nog steeds te zien !!!
Maar willen we dat wel ? Zien we de regenboog wel als teken van Gods verbond ?
Dat vraagt om een keuze !!!
Leven we "met" Gods Verbond of leven we "zonder" Gods Verbond ?
In genesis 10 zien we drie families en twee wegen...

In Genesis 10 worden de 3 zonen van Noach met hun families opgenoemd.
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen..... Een hele lijst met namen.
Te beginnen met Jafeth. Zij leven verspreid over de kustgebieden. (Genesis 10 vers 5)
Elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal.
Volgens MattheŁs zijn dat alle plaatsen achter de zee van Juda.
Van deze eilanden wordt later geprofeteerd in Jesaja 42 vers 4 en 5:
dat zij uitzien naar Zijn onderricht, dat zij naar Zijn leer zullen wachten,
alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen en uitgebreid heeft.


Na Jafeth wordt Cham genoemd.
Cham is de zoon, die zijn dronken en naakte vader Noach niet toedekte, maar zijn broers haalde.
Wanneer Noach wakker wordt en nuchter is, vervloekt hij het nageslacht van Cham
en zegt dat Kanaan ( zoon van Cham) een " knecht der knechten zal zijn voor zijn broederen."
Van Chams kinderen en kleinkinderen valt ťťn naam op.
Dat is Nimrod, want over hem wordt meer verteld.
Nimrod is de zoon van Cusch. Cusch is de kleinzoon van Cham.
Van Nimrod wordt gezegd, dat hij de eerste machthebber op aarde was.
Hij was een geweldig jager door niemand overtroffen.
De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear.
Maar dat is niet genoeg. Hij trekt uit naar AssyriŽ ( Ninevť ) en bouwt een grote stad.
Hierna worden nog meer (klein) kinderen van Cham genoemd:
MisraÔm, stamvader van een aantal volken uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen.
Kanašn, stamvader van o.a. Amorieten en Jebusieten.
Later verspreidden de families van de Kanašnieten zich, zodat hun gebied zich van Sidon
in de richting van Gerar uitstrekte tot aan Gaza,
en in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en SeboÔm tot aan Lesa.
Wanneer we de verdere geschiedenis van IsraŽl lezen,
merken we dat de genoemde volken uit Cham later vijanden zijn geworden van IsraŽl.

Sem is de laatste zoon van wie de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wordt genoemd.
Sem krijgt de toevoeging dat hij "de vader is van alle zonen van Heber."
Waarom zou dat zijn ?
Hij had toch de vader van alle zonen van Elam, Assur, Arpachsad,
Lud en Aram genoemd kunnen worden ?

In Genesis 14 vers 13 wordt Abram " de HebreeŽr " genoemd.
En wie aan Abram denkt, denkt gelijk aan Gods Verbondsvolk "IsraŽl."
Naast de toevoeging " vader van alle zonen van Heber"
wordt Sem ook " de broeder van Jafeth, de grootste " genoemd.
Hierin klinkt de profetie van Noach in Genesis 9 vers 26 en 27 door:
" Geprezen zij de HEERE, de God van Sem, moge God ruimte geven aan Jafeth,
hem laten wonen in de tenten van Sem."


Wie de lijn doortrekt naar vandaag kan in Jafeth de christen zien.
De oudste broer Sem ( Joodse volk = IsraŽl )
geeft ruimte aan Jafeth ( christenen) om in Gods huis te leven.
De zegen van Sem mag ook afstralen op Jafeth.

Jezus Christus, Gods Zoon, de Messias, is voor het Joodse volk gekomen.
En in het Joodse volk is Jezus ook voor de heidenen (gojim) gekomen...
Uiteindelijk zal ook de gojim  naar " de wortel van Isai = Jezus" komen.
Met het woordje heidenen (gojim) wordt vaak  "niet-HebreeŽn" genoemd.
Jesaja spreekt hier van in Jesaja 11 vers 10 en 11 :

Want het zal geschieden in diezelfde dagen, dat de heidenen naar den Wortel van Isai,
Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.
En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen,
en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen,
en de verstrooiden uit Juda vergaderen,
van de vier eilanden des aardrijks.
(=Jafeth: zie Genesis 10 vers 5)

Paulus noemt deze verzen in de brief aan de Romeinen ( hoofdstuk 15 vers 12) :
En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat,
om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.


In Genesis 10 zien we 3 families en twee wegen.
Een leven door en met Gods Verbond en zegen :
Sem ... het Joodse volk.... Gods volk ( nog steeds!!).
Jafeth ..... de heidenen .... later christenen.

Een leven zonder Gods Verbond en zegen :
Cham ...... vijanden van IsraŽl .... vijanden van God.

Leven we "met" Gods Verbond of leven we "zonder" Gods Verbond ?
Een weg van " eeuwig leven " en een weg van " eeuwig omkomen?"
Jezus zegt :
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.


BoBru 04112006

voor reacties: