Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 14 : 1- 18
Gods zegen voor Abram is ook zegen voor zijn naaste omgeving ....

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl
 

 

Er is één opvallende naam in Genesis 14 en dat is die van Melchizedek.
Hij is koning en priester van de allerhoogste God.
Ineens is hij daar en heeft een ontmoeting met Abram.
In de Bijbel wordt later de naam Melchizedek verschillende keren genoemd.
Voor die ontmoeting van Abram met Melchizedek is er heel wat gebeurd.

Koningen van Sodom, Gomarra, A’ dama, Zeboïm en Zoar zijn in opstand gekomen
en willen niet meer onder de regering van Kedor-Laómer leven.
Twaalf jaar dienden zij hem al en steeds weer moesten zij hem schatplicht betalen.
Zo bleef er weinig over voor hun zelf vonden zij….. Een bekend beeld.
Eigen baas zijn , zelf alles willen hebben en vooral denken daar ook recht op te hebben.
Opkomen en bevrijding van jezelf door jezelf.

Kedor-Laomer slaat keihard terug.
Met zijn bondgenoten verslaat hij de legers van de opstandige koningen, die zelf vluchten naar het Siddimdal.
Het omliggende land wordt verwoest en de steden worden geplunderd.
Vele inwoners worden gevangen en meegenomen.
Daarbij zit ook Lot de neef van Abram.
Met veel eerlijke mensen gaat het slecht vanwege hun slechte buurman.
Hier is duidelijk te zien wat in Openbaring 18 vers 4 wordt gezegd door een andere stem uit de hemel.
 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende:
Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.


Lot is hiervan een voorbeeld van : Hij  had gekozen voor het mooiste stukje land ( zie Genesis 13 ) wat bij Sodom en Gomarra lag. Maar van Sodom en Gomarra is ook bekend dat de mannen van Sodom boos en grote zondaars tegen de Heere. (Genesis 13 vers 13)
Lot koos voor zichzelf net zoals de koning van Sodom.
Daar waar de weg van de Heere moedwillig wordt verlaten voor de wereld, zal de zegen van de Heere steeds meer verdwijnen.
Daar waar biddend de Heere wordt gezocht zal Zijn (eeuwige) zegen verschijnen.
En die zegen straalt dan ook af op de naaste omgeving.  
Dat is te zien bij Abram, want de zegen van de Heere over Abram redt Lot en zijn gezin.

Een vluchteling vertelt aan Abram de wegvoering van Lot en zijn gezin.
Abram, die het overgebleven (mindere) deel kreeg, omdat Lot het mooiste deel koos.
Abram, die biddend met de Heere wandelt.
Abram, die in de beloften van de Heere vertrouwt en op die beloften bouwt.
Wie zo leeft, is toch een vreemdeling in de wereld.
Abram is dat ook, want hij doet niet mee met de rijkdom en macht van de wereld.
Abram is dan ook niet van de wereld, want hij is van de Heere.
Maar hij is wel in de wereld en daarom komt hij in actie als Lot in gevaar is.
Wanneer we wat kunnen betekenen voor een ander in nood, moeten we dat zeker proberen.
Jezus zegt in Mattheus 25 vers 40 : En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.


Opvallend is het dat Abram  “ de Hebreeër “ wordt genoemd.
Dat betekent :  de zoon en opvolger van Heber.
In Genesis 10 vers 21 wordt Heber voor het eerst genoemd :
Voorts zijn Sem zonen geboren; dezelve is ook de vader aller zonen van Heber, broeder van Jafeth, den grootste.
Heber staat ook in het geslachtsregister van de Heere Jezus ( Lukas 3 vers 24 t/m 38)
Hier wordt  duidelijk dat Abram is geroepen om tot een zegen te zijn ( Genesis 12 vers 2 )

Zo gaat hij met zijn bondgenoten op weg om Lot te bevrijden.
Dat kan alleen maar in het geloof, want hoe kunnen landbouwers winnen tegen de legers van vier vorsten? 
Door de ogen van de wereld is dit zeker een verloren zaak, maar door de ogen van het geloof een gewonnen zaak.
Niet voor niets zegt de apostel Paulus in 1 korinthe 1 vers 27:
Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;
wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;

Met de hulp van de Heere verslaat Abram met 318 man de vier legers en hij jaagt ze na tot Dan toe.
Een plaats wat pas later die naam krijgt en in het uiterste noorden van het beloofde land Kanaän ligt.
In dat vertrouwen redt hij “ zijn broeder Lot”. Broeder Lot ? 
Iemand die voor zichzelf kiest en voor jou het slechtste deel over laat, noem je toch geen broeder.
Het staat er toch echt 2 keer….(vers 12 en 16) Jammer dat de NBV het verandert heeft in neef.
Het laat zien wat Gods liefde met je kan doen.


De vijanden verdreven… de gevangenen bevrijdt …….. en dan een teken van toekomst, van eeuwige vrede.
Abram ontmoet Melchizedek. Hij is koning en priester van de allerhoogste God.

Mag ik een parallel trekken naar ons leven ?
In onze tijd zijn gelovigen vaak ouderwets, kansloos en losers.
Om nog maar niet te spreken spruitjeslucht en kleinzielig. Je moet in jezelf geloven… durf te leven …… 
Of zoals een billboard dat zegt : Er is waarschijnlijk geen god. Durf zelf te denken. En geniet van dit leven!’ 

Abram doet het tegenovergestelde :
Er is werkelijk een God. Door Hem laat ik mij leiden en geniet ik van mijn (eeuwige) leven.
En wat gebeurt er ? Hij ontmoet de koning van Salem ( vrede ) en de priester van de allerhoogste God.
Dat is de toekomst die gelovige wacht :  een vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat, een eeuwige vrede in Jezus Christus. Dé Koning, dé Priester, dé Profeet en Zoon van de allerhoogste God.
Voor onze verkeerde keuzen gestorven aan het kruis van Golgotha en na drie dagen is opgestaan uit de doden.
Hij leeft en wij met Hem !! Gezegende Paasdagen 2009.BoBru 10042009


voor reacties: