Bijbel ( Stille Tijd )
Genesis 14 : 18 - 24
De zegen van de Allerhoogste geeft overwinning en een eeuwige toekomst.
Deze pagina is gemaakt door www.bobru.nl
 

 

Er is één opvallende naam in Genesis 14 en dat is die van Melchizédek.
Ineens is hij daar en heeft een ontmoeting met Abram.
In de Bijbel wordt de naam Melchizédek nog 2 keer genoemd. Dat is in psalm 110 en in de Hebreeënbrief.

Abram heeft de vijanden (dat is Kedor-Laómer en zijn bondgenoten)verdreven…
de gevangenen bevrijdt (waaronder zijn neef Lot).
Er is weer vrijheid, vrede en toekomst.
Dan ontmoet Abram Melchizédek. Hij is koning van Salem en priester van de allerhoogste God.
En dat maakt alles zo bijzonder, want eigenlijk kan dat niet.
In Israël was deze combinatie niet mogelijk, want een priester kwam uit de stam Levi en een koning uit de stam Juda.
Melchizédek laat brood en wijn komen en spreekt een zegen uit over Abram. ( Genesis 14 vers 18 )

Wat een bijzondere en geweldige gebeurtenis is dit voor Abram.
Dat blijkt ook wel uit de reactie van Abram.
Hij geeft aan Melchizédek de tiende van alles ( genesis 14 vers 20)
Waarom dit (dank)offer ? Abram weet van de bijzondere genade die hij van de Heere God heeft ontvangen.
Die bijzondere genade is
- het brood en de wijn (teken van overvloed) van de koning van Salem ( dat is "koning van de vrede" )
- de zegen van de priester van de allerhoogste God Melchizédek ( dat is "koning
(Melchi) van de gerechtigheid(zédekia)" ).

In die zegen spreekt Melchizédek over de Heere God,
als de Allerhoogste en Schepper van hemel en aarde. (Nieuwe Bijbelvertaling)
als de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! (Herziene Statenvertaling)
Het woord "bezitten" laat zien dat het de Heere is, Die regeert.
Dat het de Heere God is, Die deze wereld gemaakt heeft en nog steeds in Zijn handen heeft.
Daarom zegent Melchizédek de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. (Genesis 14 vers 20)
In de Naardense Bijbelvertaling staat : en gezegend God-in-den-hoge die je benauwers overleverde in je hand!

Door Gods Trouw zullen de vijanden en alles wat Abram benauwt niet overwinnen,
maar worden zij overgeleverd in Abrams handen.
Abram voert een strijd tegen grote machten, maar hij overwint.
Wat een vooruitzicht, wat een toekomst voor Abram.

En Abram leeft daar ook van en naar .... Dat kunnen we lezen in Genesis 14 vers 21:
De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf.
Hij wilt Abram belonen, maar Abram wil helemaal niets.
Stel je voor dat die koning later zou zeggen: " Ik heb  Abram rijk gemaakt."
God maakt hem rijk en niet de koning van Sodom.
Daarom is het antwoord van Abram aan de koning van Sodom:
" alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre;
laten die hun deel nemen!
" (Genesis 14 vers 24)

Alleen met en door God word en ben je rijk.
Dat is blijvende rijkdom tot in eeuwigheid !!!
En zo is het vandaag de dag nog steeds, want ook wij ontvangen deze tekenen :
- Brood en wijn met het avondmaal ( teken van overvloed) van de koning van Salem
- de door Melchizédek gegeven zegen van de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit. (de groet en zegen in de kerkdienst)
Het zijn
tekenen die wijzen naar het Koninkrijk van de grote Koning van Vrede en Gerechtigheid, Jezus Christus.

De dichter van psalm 110 (David) weet dit ook en spreekt van de Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.
De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
(vers 1)
De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen:
Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
(vers 4)

En de Hebreeënbriefschrijver schrijft vanuit psalm 110 over dé Koning van Vrede en Gerechtigheid.
Alleen door Hem (Jezus Christus ) kunnen wij zalig worden ( zie vers 25 )


21De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen:
U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek
–(dit is uit Psalm 110)
22 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond.
23 En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven,
24 maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat.
25
Daarom kan Hij ook volkome zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Zowel in psalm 110 als in Hebreeën 7  wordt er over " priester in eeuwigheid " gesproken naar de ordening van Melchizedek.
Hebreeën 7 vers 24 laat zien dat Christus’ priesterschap tot in eeuwigheid (ononderbroken) is.
Melchizédek is een beeld van Christus en Hij is Koning-Priester en zal dat ook in de toekomende eeuw (eeuwigheid) zijn.
Gods Koninkrijk zal komen en Hij zal heersen in gerechtigheid en vrede en de aarde zal vol worden van de kennis des Heeren.
En elk mens dat door Jezus Christus tot God gaat zal zalig worden en met Hem leven tot in eeuwigheid. ( zie Hebreeën 7 vers 25)


ps.
Zijn we net zo dankbaar als Abram wanneer wij brood en wijn mogen ontvangen met het Avondmaal !
Zijn we net zo dankbaar als Abram wanneer wij de zegen van de Allerhoogste ontvangen aan het einde van de kerkdienst !
Leven we net zo als Abram vanuit de belofte , omdat de Allerhoogste de hemel en aarde bezit !
Leven we net zo als Abram vanuit de overwinning,
omdat onze vijanden en benauwers ( de grote machten ) door Gods Liefde, Trouw en Genade ons niet zullen overwinnen !BoBru 20082010


voor reacties: