GEDICHTEN
Uw Woord is genoeg ..... ( 26 oktober 2008)

Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

 
 

 
 

Vanmorgen ( zondag 26 oktober 2008) hoorde ik Gods Woord uit Lukas 7 vers 1-9.
De geschiedenis ( geen verhaal, want het is echt gebeurd ) van de hoofdman te Kapérnaüm.
Deze hoofdman heeft een dienstknecht die ernstig ziek is.
Hij vraagt aan Jezus genezing voor deze dienstknecht.
Jezus wil dan op aandrang van de ouderlingen der Joden naar het huis van de hoofdman gaan...
De hoofdman vindt zichzelf " niet waardig " om Jezus ( Gods Zoon ) te ontvangen in zijn huis.
Een woord ( Gods genezend woord ) is genoeg om  zijn dienstknecht te genezen.
Jezus zegt dan ( vers 9) : Zo'n groot geloof heb Ik zelfs in Israël niet gevonden.
En de knecht wordt op Jezus' Woord genezen.

Deze geschiedenis heb ik gelezen.....
heb ik verteld (als vader, als leerkracht)
heb ik gehoord (vanmorgen nog) ......

Op dit moment luister ik naar Martin Brand ( de cd  " eerlijk gezegd ") en hoor de woorden :
" maar als je eerlijk roept om Jezus weet ik dat er iets veranderen gaat."
Heere, ik heb niet zo'n groot geloof, maar ik wil U bidden.....
 

 
 

Uw Woord is genoeg

De woorden
van vorige dagen
wat betekenen ze ?
De beloften
uit Uw Woord
Ik heb ze gelezen, verteld, gehoord.

Biddend
wil ik U vragen
om verhoring
om genezing.

Uw Woorden
van vorige dagen
ze zijn er
altijd geweest
ondanks al mijn vragen

De beloften
Ik heb ze gelezen
Ik heb ze verteld
Ik heb ze gehoord
Het is Uw Woord !!

Bidt,
u zal gegeven worden
Zoekt,
U zal ze vinden
Klopt
en er zal worden open worden gedaan
Het echte leven...
Het komt bij U vandaan.

Daarom Heere
bid ik
zoek ik
klop ik
geef genezing
geef verhoring
U bent Koning

't Is moeilijk
om te zeggen
Uw wil geschied
wanneer je ziekte
zo ( jong) onverwachts
in iemands leven ziet.

Daarom Heere
biddend op Uw Belofte
ik heb ze gelezen
Ik heb ze verteld
Ik  heb ze gehoord
Geef genezing....
op Uw Woord !!

BoBru - 26102008
 

 
 

Lukas 7 vers 1 - 9
Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm in.
Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld.
Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen
en zijn slaaf van de dood te redden.
Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan.
Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst.
Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’
Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd,
toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling:
‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt.
Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg:
 “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’
Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei:
‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’
10 
Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.

Mattheüs 7 vers 7 en 8, Lukas 11 vers 9 en 10

7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.