PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 3

 
KUNT U WEL SLAPEN ( zonder God )???

Psalm 3 wordt een morgenlied genoemd. Dit komt door vers 6 :
" Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij."
Dat de psalmdichter dit kan schrijven is een groot wonder.
De eerste verzen laat duidelijk zien in wat voor "slapeloze" situatie David verkeert.

vers 1 : Hij is op de vlucht voor zijn zoon Absalom.
vers 2 : Zijn tegenpartijders zijn vermenigvuldigd. Velen staan tegen hem op.
vers 3 : Zijn vijanden zeggen:
"Hij heeft geen heil bij God. "

Vooral dat laatste doet hem erg veel pijn, want zonder Gods heil is het met hem gedaan.
Het is dus een groot wonder dat David kan slapen. Hoe kan dat ?
De antwoorden staan in de verzen 4,5 en 6 !!

vers 4 : Gij HEERE! zijt een Schild. U heft mijn hoofd op
            ( door U hoef ik niet gebukt/gebogen door het leven te gaan ).
vers 5 :
Hij ( de HEERE ) verhoorde mij.
vers 6 :
de HEERE ondersteunde mij.

Hierdoor kan David slapen, maar dat is nog niet alles.
Na de klacht, het bidden tot God, eindigt de psalm in een dank- en loflied.
Wat een verschil met het begin :

vers 7 : Ik zal niet vrezen.
vers 8 :
Sta op HEERE, verlos mij ! Gij hebt de goddelozen, de vijanden verslagen.
vers 9 :
Het heil is des HEEREN. Uw zegen is over Uw volk.

 

Maar wat heeft deze psalm ons nu te zeggen ?

In de psalm komen we 3x het woord tegen dat " verlossing " betekent.
In vers 3 roepen de vijanden van David dat hij geen "verlossing" heeft bij de HEERE.

In vers 8 roept David tot de HEERE: Sta op HEERE, " verlos " mij !!!
In vers 9 roept David :
De "verlossing" is des HEEREN.

Verlossing, Heil, Redding….. En daarmee komen we in het hart van de psalm.
Het zijn woorden die rust en vrede uitstralen. Ook in onze tijd !!!!
Wij hebben net zoals David tegenstanders en vijanden. Wie dat zijn ?
Ziekte, verdriet, pijn , stress, zorgen, je oneerlijk behandeld voelen, de dood…
en dan vergeten we nog "onszelf". 
( het klinkt misschien raar, maar hoe vaak laten we ons beheersen
door onze eigen wensen en ons eigen belang waar iedereen voor moet wijken.)

Allemaal vijanden waar we niet tegen op kunnen.
Ook al zijn we niet letterlijk op de vlucht zoals David;
we zouden wat graag van die vijanden willen vluchten of deze zelfs willen verslaan !!!
Van slapen zal zo dan ook niet veel komen of het is een valse slaap,
die eindigt in een eeuwige nachtmerrie, die echt blijkt te zijn.

Laten we daarom nog eens goed dat woord " heil, verlossing " in psalm 3 kijken.
In het Hebreeuws staat er " jesjoea ".( Jozua)

Dat betekent :
" De HEERE is verlossing, is redding, is heil."
David bouwt daar op.
Hij ziet dat als zijn Schild en daarom kan hij het zeggen/ zingen :
"Het heil is de HEEREN".

Ik bouw op U mijn Schild en Verlosser

Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op u en ga in Uwe Naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de huld'is U gewijd.
In 't laatste uur zal'k zegevierend ingaan.
In rust met U, die mij hebt voortgeleid.
 

In het Nieuwe Testament wordt het bovenstaande nog duidelijker.
"Jesjoea ( Jozua )" in het Hebreeuws is "Jezus" in het Grieks.

En ook Jezus maakte mee wat in psalm 3 staat:

psalm 3 vers 1 : moest plaats maken voor en gedood worden door zijn broeders
psalm 3 vers 2 : had menigvuldige vijanden die tegen Hem opstonden
psalm 3 vers 3 : kreeg te horen
" Hij heeft geen heil bij God "
                   
       "Hij heeft op God betrouwd; dat hij Hem nu verlosse,
                           indien Hij Hem wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

Jezus zei in vol vertrouwen tegen Zijn Vader ( HEERE) in de hemel :
"Vader, in Uw Handen beveel ik Mijn geest. "
 

Maar waar is dan die verlossing, waar is het heil des HEEREN ? 

En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond gingen zij naar het graf ….
En zij vonden de steen afgewenteld …..
En zeiden zij tot haar :
" Wat zoekt gij de Levende bij de doden ?
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan !!!!"

Daarom mogen, kunnen en moeten wij het met Paulus in de brief aan de Romeinen meezingen:

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

 

BoBru 26012003