PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 4


RUST IN JE HART
DOOR DE VREDE VAN DE HEERE !!!

In de Bijbel staat boven deze psalm " een avondlied ."
Dat heeft te maken het laatste vers (9) waar staat
" Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen."
Hiermee komt gelijk de vraag naar voren " waarom David in vrede kan liggen en slapen ?" 
Te meer als we de hele psalm bekijken.
Van een rustige en vredige situatie is toch geen sprake !!!
Alleen al de aanroep tot God in vers 2 laat dit zien.
Wat een diepte zit daarin…….
" Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid !
In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed."

Het is niet zo maar een gebed van " Heere, ik ben in nood, red me.. "
Zo bidden wij vaak.
Nee, David begint met een belijdenis : " O God mijner gerechtigheid "
Zijn bidden laat een diepe relatie zien met God.
Het is God die hem rechtvaardig maakt.
David bidt niet vanuit zichzelf,

maar weet dat hij kan bidden omdat God hem rechtvaardig maakt.
Vanuit ons christen zijn mogen we/moeten we denken aan de Heere Jezus Christus.
 
Wat aan het eind van deze psalm nog eens extra zal worden onderstreept.

Wanneer je mag weten dat je rechtvaardig bent voor God ( zie psalm 1 ), 
kan je ruimer ademhalen. Letterlijk en figuurlijk…. Je leven stopt niet bij jezelf.
Je leeft niet in je eigen kleine, benauwde kringetje,
maar je mag " Gods eeuwigheid " met de ogen van het geloof zien.
Wat een ruimte …. 
Je horizon is breder geworden.

Je mag over de grenzen van de dood
" het beloofde land = Gods Koninkrijk " zien.
Pure genade !!!

Maar waarom roept David de Heere aan ?
David, de gezalfde des Heeren wordt aangevallen.
Waarom dat gebeurt, staat niet in de psalm.
In vers 3 staat : 
Mannen,waarom maken jullie mij belachelijk ?
waarom halen jullie mijn naam naar beneden ?
waarom jagen jullie zinloze, lege dingen na ?
waarom beschuldigen jullie mij op een valse, gemene wijze ?

Maar wanneer de gezalfde des Heeren wordt aangevallen, wordt ook God aangevallen !!
In vers 4 laat David dat weten.
Hij heeft het hier over
"gunstgenoot, die God heeft afgezonderd ."
Met andere woorden:
" Weet toch, dat God mij heeft uitverkoren tot het koninklijk ambt. " 
Iets wat David zelf ook heeft nageleefd
toen hij koning Saul kon doden in de spelonk van Adullam,
maar dat niet deed omdat Saul een gezalfde de Heeren was.

Daarom roept David in vers 5 op tot inkeer.
Wij zouden eerder vragen om Gods oordeel over onze vijanden,
maar David wil hen bij de Heere brengen. 
David is hiermee een type van de Heere Jezus, een heenwijzing naar de Heere Jezus.

De Heere Jezus is GODS GEZALFDE, is GODS ZOON
en ook Hij werd aangevallen…en bad voor Zijn vijanden:
 "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen."

DE VREDE DIE ALLE VERSTAND TE BOVEN GAAT !!!

Wat zegt David in vers 5:
Denk goed na over uw optreden, over uw leugens,
over uw lege en valse beschuldigingen en doet dat niet meer.
En waar kun je dat nu beter doen dan 's avonds als je alleen bent.
In de stilte van je slaapkamer (=leger) zonder dat je wordt opgehitst 
of wordt meegetrokken door anderen. Wat is David toch actueel !!!!


Wij zijn dan misschien niet als de mannen van psalm 4, 
maar hoe vaak worden wij niet meegetrokken door en in een jachtige wereld 
waar andere dingen belangrijker zijn dan God en Zijn Woord.

David vertelt in vers 6 " hoe " deze mannen dat moeten doen.
Niet alleen ophouden om kwaad te doen, maar vanuit het geloof leren goed te doen.
Of zoals het in de psalm staat:
"  offert offeranden gerechtigheid ."
Weer dat woord gerechtigheid, rechtvaardigheid.
Dat betekent : "  vertrouwen op de Heere ."

Ja maar, als de Heere …….
Bekende woorden die heel vaak door mensen worden gebruikt.
In deze psalm komt dat ook naar voren :
" Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien ?"
David aarzelt geen moment:
" Verhef, Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere !"

Zoals de priester het volk Israël zegende.
en nu nog steeds deze zegen mag klinken op de dag des Heeren ( zondag ) in de kerken :

Numeri 6 vers :
22 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
23  Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende:
Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:
24  De HEERE zegene u, en behoede u!
25  De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
26  De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
27  Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.

En dan laat David in vers 8 zien dat het niet alleen om materiële dingen gaat, maar om de Heere.
De Heere geeft meer vreugde, dan al hun vele koren en most.
Koren en most is maar voor even.
Wat heb je aan een schuur vol koren en een wijnkelder vol met de beste wijn
als je sterft?
Lees ook maar eens Lukas 12 vers 13 – 21 (Gelijkenis van de rijke dwaas) .
De vreugde des Heeren duurt eeuwig.
Dit alles weet David en daarom kan hij gerust gaan liggen en slapen.
De Heere is bij hem en beschermt hem. 
Ja, zelfs al zou hij sterven, weet hij :

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw zinnen bewaren  in Christus Jezus. 
( Filippensen 4:7 )

En deze Christus Jezus is GODS GEZALFDE, die de wet heeft volbracht.
GODS ZOON, die Gods wil tot Zijn dood aan het kruis van Golgoltha
heeft gehoorzaamd en hierdoor vrede heeft gebracht tussen God en de mensen.

Daarom mag en kan ik bidden :

O God mijner gerechtigheid
Gij hebt mij door Uw Zoon in " de eeuwige ruimte " gebracht
Wil mij daarom zegenen om Jezus wil, zodat ik in vrede mag gaan liggen en slapen,
want ik mag wonen in Uw Huis tot in der eeuwigheid.

 

BoBru 23022003

 

 

 

PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 4