PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 5


Begint u / jij de dag met God ???

In deze psalm roept, bidt, overdenkt en schikt David (zich) tot God.
Dit doet hij in de morgen.... Niet even vlug bidden.
Nee, hij begint zijn dag met " het ontmoeten van God."
Alles wat hem bezig houdt,legt hij voor het Aangezicht van Zijn Heere en Koning.
Zijn redenen, zijn overdenkingen.
Dit alles biddend en roepend.

Een beter begin kan er niet zijn, als je zo de dag begint.
Maar daarmee is over de ontmoeting met God, zijn HEERE nog niet alles gezegd.
In vers 4 staat
" ik zal mij tot U schikken, en wacht houden."
David verwacht geduldig antwoord en zal daar naar leven.

Dit in tegenstelling tot de goddelozen, de leugensprekers,
zij die bedriegen en in ongerechtigheid leven.
Mensen die niets te maken willen hebben met God.
Je zou bijna gaan denken dat David het met zichzelf wel getroffen heeft.
Dat hij zich boven anderen plaatst,
zichzelf wel zeer gelovig en geweldig goed vindt.
Maar vers 8 laat duidelijk zien dat het geen "eigen prestatie" is van David.
8) Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; 
ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze.

David kan alleen door " de grootheid van Uwer (Gods) goedertierenheid " het huis van God ingaan.
En dat is het grote verschil met de goddelozen en de gelovigen.
Het is geen prestatie van David ( de gelovigen) zelf, maar van Gods genade.
Alleen door Gods genade kan David de HEERE ontmoeten en voor Zijn ogen bestaan.
Hierdoor kan David de nieuwe dag beginnen.
Zonder Gods goedertierenheid zou de nieuwe dag zijn 
als de inktzwarte nacht vol met gevaren en belagers.
Het gebed van David is dan ook : "HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid. 
Wijs mij de weg en red mij van mijn belagers."
Als David aan zijn belagers (vijanden)  denkt, bidt hij om Gods rechtspraak.
Dan zullen zij, die alles verdraaien, die bewust niet willen luisteren naar God, 
          die steeds weer bewust Gods wetten overtreden, vergaan.Dat geeft David moed voor de komende dag.
Maar het gaat nog verder, het gaat nog dieper...
David roept de gelovigen in deze psalm op om zich te verblijden.
Waarom blij zijn met zoveel belagers (vijanden) 
        en de zorgen voor de nieuwe dag ?
Het antwoord is te lezen in vers 12 en 13 van deze psalm.
Iedereen die op God vertrouwt mag juichen, mag opspringen van vreugde tot in der eeuwigheid,
want God zal hen zegenen, zal hen met goedgunstigheid kronen
Wat een verschil met Davids belagers, die in de eeuwigheid niet zullen bestaan.
 

3) Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God! 
Want tot U zal ik bidden.
4) Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen; 
des morgens zal ik mij tot U schikken, en wacht houden.
Een prachtig begin van de nieuwe dag, die mij doet denken aan "Gods grote dag."

Eens zal op die grote morgen
klinken het bazuingeschal.
Dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal

Eens zal op die grote morgen
Jezus macht worden erkend
Dan zal ieder mens beseffen,
Dat Gods Woord geen leugens kent.

 

 

BoBru 31082003