PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 6


Gebed verandert ....mensen

Wat een verschil tussen het begin en het einde van deze psalm.
David smeekt de HEERE in het begin van Psalm 6 om genade
en eindigt met de zekerheid dat de HEERE zijn gebed aan neemt, zijn smeking hoort (vers 10).
Hoe kan dat nu ? Een betere vraag is  :
" Hoe komt het nu dat tijdens de psalm de smeking om genade verandert 
     in de zekerheid dat God hem genade schenkt ?"

David is ernstig ziek zoals in vers 3 is te lezen.
Verzwakt, zijn beenderen verschrikt.....
Misschien wel de dood voor ogen, 
     want niet voor niets spreekt hij in vers 6 " wie zal U loven in het graf ? "

Toch is zijn smeking niet alleen om lichamelijke genezing, want hij begint met
" O HEERE straf mij niet in Uw toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid."
Woorden als toorn en grimmigheid laten zien, dat David God niet kan ontmoeten van aangezicht tot Aangezicht.
Nu David ernstig ziek is en misschien wel moet sterven, 
 weet David dat hij zonder Gods genade " eeuwig dood " zal zijn.

Daarom bidt hij in één adem door " Wees mij genadig, HEERE " ( vers 3 )
Daarom is zijn ziel zeer verschrikt !!! ( vers 4 )
Daarom bidt hij " Keer weder, HEERE, red mijn ziel, verlos mij..." ( vers 5 )

David worstelt ....
Hij is moe van zuchten, nachten van zweet, vol met tranen ( vers 7 )
Zijn ogen stralen verdriet uit.
Verdriet vanwege " zijn schuldig zijn tegenover zijn HEERE "
Verdriet vanwege " al zijn vijanden "
Verdriet vanwege " zijn ziekte "

Hoe kan zo iemand nu eindigen met de zekerheid
dat de HEERE zijn gebed, zijn smeking hoort ?
Hoe kan iemand die in zijn of haar nood roept tot de HEERE
nu de zekerheid hebben dat zijn of haar gebed om genezing wordt gehoord ?
Waar komt die zekerheid vandaan ?
Niet van David zelf, maar van de HEERE, want hij bidt : 
"Keer weder HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil."

Gods goedertierenheid is Gods trouw, dat in Zijn Zoon zichtbaar is geworden.
"Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."
Johannes 3 vers 16


David heeft dat niet met ogen gezien, maar mocht wel van die belofte weten.
God Zelf had hem dat verteld.
Hierdoor kan hij in vrede leven, maar wat nog belangrijker was/is... in vrede sterven !!!!
Die zekerheid zorgt ervoor dat David aan het eind van de psalm tegen zijn vijanden kan uitroepen:
" Schaamte en verbazing zullen jullie hebben, wanneer duidelijk is geworden
     dat de HEERE mij heeft gehoord, mijn gebed heeft gehoord."

Iets wat later in de tijd zich heeft herhaald....
De HEERE Jezus, Zoon van God, is gestorven aan het kruis van Golgoltha, 
is begraven, is nedergedaald tot in de hel........
En dan in één ogenblik ten derde dage is opgestaan uit de doden !!!!
Zijn vijanden waren beschaamd en verbaasd.
En zo zal het nog één keer gebeuren, als Hij terugkomt naar deze aarde.....

dan zullen zij, die niet op de HEERE vertrouwen vol schaamte en verbazing
in de dood liggen waar geen hoop op Gods trouw is,
waar God niet geprezen zal worden..... waar .......
- ik  eeuwig moede ben van mijn zuchten; 
- ik eeuwig mijn bed den gansen nacht doe zwemmen; 
- ik  eeuwig mijn bedstede doornat met mijn tranen. 
- mijn oog eeuwig doorknaagd is van verdriet, eeuwig is veroud,

Laten wij daarom met David mee bidden :
" Keer weder, HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil.
   De HEERE heeft mijn smeking gehoord; de HEERE zal mijn gebed aannemen."
 

BoBru 27102003