PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 7

 
Je nood in de handen van God leggen

"Wie een kuil graaf voor een ander, valt er er zelf in."
Een bekend spreekwoord wat vanuit de bijbel komt.
Het staat in vers 16 van deze psalm !!
Hoe komt David er toe om deze woorden te gebruiken ?
Waarom zegt David op het eind van deze psalm eigenlijk :
"Het kwaad straft zichzelf" 
en zelfs
"het kwade zal terugkeren op degenen die kwaad doen" (vers 17)?
In de wereld gaat het zo vaak anders.
En in ons eigen leven komen we dat ook wel tegen.
Gerechtigheid..... een mooi woord, maar ondertussen lijkt  het kwade te winnen.
Hoe kan David dan eindigen met :
18 Ik zal den HEERE loven naar Zijn gerechtigheid, 
en den Naam des HEEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen.
Omdat David verder kijkt dan deze wereld....
Omdat David weet tot Wie hij kan gaan ....
Omdat David zijn leven legt in de handen van zijn Schepper, zijn HEERE !!

Als we weten wie ons heeft gemaakt, 
dan weten wij ook naar Wie moeten gaan in tijden van nood en onrecht.
En doet dat David in deze psalm !
Juist wanneer hij door de woorden van Cusch, de zoon van Jemini 
zo gemeen en zo vals wordt geraakt/beschuldigd.
Cusch was een volgeling van Saul en beschuldigt David op zo'n manier,
dat David zich niet kan verdedigen.
(Saul is de eerste koning van het volk IsraŽl, maar doordat hij niet meer op de HEERE vertrouwde,
zal David zijn plaats als koning innemen.)

Heel herkenbaar, ook in deze tijd!!
Hoe kun je tegen roddels ingaan ?
Hoe kun je antwoorden op woorden die verdraaid of gelogen zijn ?
Hoe moet je verder leven als je van alle kanten
door leugens en onwaarheden wordt belaagd ?
Woorden, die je verscheuren als een leeuw ( vers 3).

Terugslaan met woorden ?????
Zelf leugens verspreiden over die ander ????
Samen spannen/werken met anderen om hetzelfde te gaan doen????

NEE, want dan is het niet mogelijk om de HEERE te loven naar Zijn gerechtigheid, 
zoals David dat doet in vers 18.
God zou " toornen " ( = heilige boosheid ) over dat loven,
want dat is geen loven in gerechtigheid.
Een zonde tegen het gebod : 
"Gij zult de naam van de Heere, uw God niet ijdel (leeg, nutteloos) gebruiken."

Maar wat moet je dan tegen zoveel kwaad doen ?
De gospelzanger Rex Carroll zingt in zijn zelf geschreven song
"Hands of God" :

Gonna put it in the hands of God.
Give it to the man up above.

Leg het in de handen van God
Geef het over aan de Man boven ( de HEERE)

En dat is wat David ook doet !!

 Alles wat hem pijn doet, alles wat hem vals beschuldigt,
legt hij in het gebed voor God neer.
2 HEERE, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij.
David noemt in vers 4 en 5 precies datgene waarvan hij wordt beschuldigd.
4 HEERE, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is;
5 Indien ik kwaad vergolden heb dien, die vrede met mij had; 
Indien het echt zo is wat zij van mij zeggen, dan ........
6 Zo vervolge de vijand mijn ziel, en achterhale ze,
en vertrede mijn leven ter aarde, en doe mijn eer in het stof wonen! 

Heel duidelijk bidt David nu om Gods gerechtigheid in deze ene zaak.
Hij legt de beschuldigingen in de handen van God
en vertrouwt op zijn HEERE en Schepper.
Gonna put it in the hands of God.
Give it to the man up above.

In de verzen 7 tot en met 17 vraagt David of God een einde wil maken
aan boosheid der goddelozen.
Dat spreekt hij uit op verschillende manieren.... 
-Hij vertrouwt erop dat God ziet wat in het verborgene van de mens
wordt bedacht:

10 Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God! 
-Hij vertrouwt erop dat God over de goddelozen zal toornen:

12 God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.
-Hij vertrouwt erop dat God uiteindelijk de bozen zal bestraffen:

13 Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; 
Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.

14 En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; 
Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen.
 

Tussendoor spreekt David zijn vertrouwen uit
dat de HEERE de rechtvaardigen zal zegenen.
Dat te weten, houdt hem ook staande in deze moeilijke tijd, want

-Hij vertrouwt erop dat God hem uiteindelijk zal redden:
2 HEERE, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij
-Hij vertrouwt erop dat God recht zal spreken:

9 De HEERE zal den volken recht doen; richt mij, HEERE, naar mijn gerechtigheid, 
en naar mijn oprechtigheid, die bij mij is.
-Hij vertrouwt erop dat God zijn Schild zal zijn en hem zal sparen/behouden:
11 Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt.Zonder ophouden bidt David in het vertrouwen dat God zijn gebed hoort.
De sleutel van het vertrouwen opent de deur
voor onze gebeden naar de HEERE ( Calvijn )
Of zoals het in
1 Thessalonicenzen 5 vers 17 en 18 staat:

Bidt zonder ophouden
Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
Daarom eindigt David met zijn HEERE te loven,
de Naam des HEEREN des Allerhoogsten,te psalmzingen.

Je zonde en angsten leggen in de handen van God....
Kan dat wel, mag dat wel ??
Kijk dan naar Jezus, die hangend aan het kruis riep :
"Vader in Uw handen beveel ik mijn geest" en stierf.
Door Zijn dood alleen kunnen wij leven.
Zijn doorboorde handen droegen onze zonden/ongerechtigheden
Daarom kunnen en mogen wij ons zelf leggen in de handen van God,
net zoals David in deze psalm.


Of zoals Rex Carrol in de song "Hands of God" zingt:

I put my fate in the palm of His hand
And I need to trust Him with all that I  am
He gives me faith in the darkest night
And the candle will burn until morning light.

Ik leg mijn lot(bestemming) in de palm van Zijn handen
 en ik moet Hem in alles wat ik doe en ben  vertrouwen 
 Hij geeft mij geloof in de donkere nacht
 zodat de Kaars zal blijven branden tot het  morgenlicht

Gonna put it in the hands of God
Give it to the man up above
Put it in the hands of God 
Give myself to His love
When my failures and fears
are all that I've got
Gonna put it in the hands of God

Leg het in de handen van God
 Geef het over aan de Man boven ( de HEERE)
 Leg het in de handen van God
 Geef je over aan Zijn Liefde
 Wanneer mijn fouten(zonden) en angsten
 alles is wat ik maar heb
 Leg het in de handen van God
 

BoBru 28012004