PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 8


Wat is de mens  ?

Bij het lezen van deze psalm vallen twee dingen op.
Gods Majesteit en Genade !!!
De psalmdichter kijkt er naar met ogen vol verwondering.
Dat doen de mensen van deze tijd niet zo gauw meer.
Het is toch de mens " zelf " die met nieuwe ontdekkingen en grotere kennis
steeds weer de grenzen verlegt.
Zo wil de mens de wereld (over)heersen en dan het liefst zijn naaste ook nog.
Psalm 8 lijkt een lied van een ver verleden.....
Psalm 8 lijkt de bevestiging dat de Bijbel een stoffig en ouderwets boek is !!
De verwondering van David zijn de meeste mensen van deze tijd kwijt geraakt.

Kinderen en baby's zijn niet het beeld van sterkte.... (vers 3)
De maan en sterren zijn ook geen onbekend terrein meer
door onze uitvindingen en ontdekkingen .... (vers 4)

Alleen de verzen 7,8 en 9 zou in het moderne denkbeeld van de mens kunnen passen.
En dan nog alleen vanuit de mens gezien : " Niet Gij, maar ik heb en ik ben ....... "
Maar deze mens kijkt en leeft niet verder dan tot de grenzen van de dood !!

David kijkt en leeft wel verder dan de grenzen van de dood,
want hij kijkt en leeft met de ogen van het geloof !!
Gods Schepping en Zijn Heerlijkheid zijn niet onder woorden te brengen.
O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde !! ( vers 2)
Maar daar blijft het niet bij...
Gods Majesteit is niet alleen op onze aarde, maar ook in de hemel.
Niet voor niets is Hij de Schepper van hemel en aarde !!!

Wanneer David Gods Majesteit ziet in zijn eigen leven,
Wanneer hij kijkt naar de wereld waarin hij leeft, is hij vol verwondering.
Hij kan niet anders dan God verwonderd de lof toe te zingen.
De hemel, de maan en de sterren ....
Het is het werk van Gods vingers....

Ook weet David van de Messias, de Christus,  Die komen zal....
God had het hem beloofd...

 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn,
en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn,
zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal,
en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.
Die zal Mijn Naam een huis bouwen;
en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.
2 SamuŽl 7 vers 12 en 13

Als een kind dat op zijn vader vertrouwt, bouwt David op Gods Woord.
Vanuit dat "kind" vertrouwen profeteert David in vers 3:
" Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest."

Bij de intocht van Christus in Jeruzalem wordt deze profetie vervuld,
wanneer de kinderen in de tempel Hem toezingen :

" Hosanna de Zone Davids "

 
Wat een verschil met onze wereld.....
 de wereld denkt hier heel anders over...
in de wereld gaat het er heel anders aan toe...
in de wereld winnen alleen de sterksten ....

In onze wereld is er geen plaats voor zwakte,
is er geen plaats voor genade,
is er geen plaats voor geloof in een gekruisigde Koning,
is er geen plaats voor God, want wij zelf willen God zijn !!!

Maar dan het grote wonder in deze psalm !!!

Hoe kan het toch, dat deze God vol majesteit en Goddelijke macht, aan deze mens denkt.
Ja, zelfs deze mens bezoekt !! ( vers 5)
Waarom buigt Gods Heerlijkheid en Majesteit zich naar deze mens ?
En wat een enorm contrast !!!
De Almachtige en Eeuwige God denkt en bezoekt " enosj "
 ( dat betekent : mensje, genomen uit de aarde )
Dit kan alleen maar Gods Liefde zijn !!
Dit kan alleen maar om " Christus wil " zijn.5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?

Profetisch maakt David in vers 6 de sprong vanuit het paradijs naar Golgoltha.

En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen,
en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?

Adam en Eva (de mens) hadden de opdracht van God gekregen om over Zijn schepping te heersen
( vers 7,8 en 9),
maar zij luisterden niet en wilden als God zijn.
Daarom verliet Christus de Heerlijkheid van de hemel en werd geboren in Bethlehem
om aan het kruis van Gogoltha te sterven.
Hij volbracht Gods wil tot in de dood en werd zo met eer en heerlijkheid gekroond !!!
Door Zijn dood mogen wij leven....en zullen wij als koningen heersen tot in eeuwigheid.

 En aldaar zal geen nacht zijn,
en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben;
want de Heere God verlicht hen;
en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
Openbaring 22:5

Met dit grote wonder van Gods genade en liefde, kunnen we met David deze psalm eindigen,
zoals hij is begonnen :

O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
 

BoBru 31122005

 

 

 

 

 

 

PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 8