PSALMEN
Deze pagina is gemaakt door
www.bobru.nl

PSALM 12


Woorden, Woorden ......
Gods Woord is Waarheid!!!

David begint in deze psalm gelijk al met roepen naar God.
Het is een gebed om vastheid, om betrouwbaarheid, om waarheid.
"Behoud, o Heere" staat er in vers 2.
Dat is een uitroep die vaak klinkt in de Bijbel.
Grijp in, Heere !!
Woorden om hulp, bevrijding, redding, verlossing en bewaring.Woorden, woorden .....
Daar gaat het nu om in deze psalm.
Woorden zijn zo maar gezegd en geloofd, maar kunnen een verwoestende uitwerking hebben.
Wanneer je zo iets hebt meegemaakt, ga je bij veel woorden vraagtekens zetten.
Wie kun je vandaag nog geloven op zijn of haar woord ?
Wie kun je vandaag nog aanspreken op zijn of haar woord ?

In vers 3 van deze psalm wordt duidelijk waarom David bidt om ingrijpen en redding:
Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart.
Leugens : dat is bedrog, een halve waarheid of beloften die niet na worden gekomen.
Vleiende lippen : Goed spreken van een ander om er zelf beter van te worden.
Dubbel hart : dat is de ander misleiden, dat is "Ja" zeggen en "Nee" doen.
Woorden, woorden ......

Laten we eerst eens kijken hoe David hier op reageert.
Het gebed om ingrijpen van de Heere is wat preciezer geformuleerd/gezegd.
Dat is behoorlijk heftig en wreed.
David neemt "geen blad voor de mond" en spreekt harde woorden.
4 HEER, snijd hun valse tongen af, snoer de monden vol grootspraak
5 die zeggen: ‘Met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan?’

Ook in onze tijd is dit een herkenbare situatie.
Een (reclame) wereld die alles mooier maakt dan dat het echt is.
En daar doen we zelf ook aan mee.
We laten ons door woorden ompraten, intimideren en vleien.
De wereld houdt ons voor de gek en we houden ons zelf voor de gek.
Het boek Prediker begint met :
 IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.
 Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.
Woorden, woorden ...
Ze zijn zo vaak leeg en hebben geen inhoud. Ze zijn als lucht en hebben geen betekenis.
Er is sprake van een woord-inflatie(ontwaarding) en een woord-crisis.
Hoe komt dat toch ?

Woorden moeten de mensen dichterbij elkaar brengen.
Gesproken woorden, geschreven woorden.
Door woorden maken de mensen contact met elkaar.
Dat verdwijnt wanneer we woorden spreken zonder liefde, zonder respect en zonder begrip.
Dan leven we niet, zoals God dat heeft bedoeld.
We leven dan voor ons zelf en met ons zelf.
Daarom is het zo belangrijk om dichtbij het "WOORD van GOD" te leven.
Gods Woord moet de Bron zijn van onze woorden, van ons leven.
Psalm 12 wijst ons de weg,
want in vers 7 lezen we de waarde van Gods Woorden:

7 De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver,
gelouterd in een aarden smeltkroes,
gezuiverd zevenmaal.
(Staten-Vertaling)7 De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver,
gesmolten in de smeltkuil,
gelouterd tot zevenmaal toe.
(NBV)

 

 

Gods Woord is niet ijdel, lucht en leeg.
Gods Woord is Waarheid, Heilig en Betrouwbaar.
Gods Woord spreekt van Liefde en Genade.
Daarom gebruikt David hier de woorden "zuiver als zilver."
Het Woord van God is betrouwbaar en dat hebben heel veel mensen gemerkt.
Niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar ook in onze tijd.
En twijfel je hier aan... Gods Woord is "zevenmaal gezuiverd."
Hoe meer een edelmetaal door een smeltkuil gaat, hoe zuiverder het wordt.
Zeven maal .... dat betekent volkomen.
Ook al is de wereld om ons heen in (woord)crisis en is er woord-inflatie(ontwaarding),
zoals David in vers 9 eindigt :

 

9 De goddelozen draven rondom,
wanneer de snoodsten van des mensenkinderen
verhoogd worden.
(Staten-Vertaling)

9 Overal sluipen verraders rond
en onder de mensen verbreidt zich het kwaad.
(NBV)
 

 

Op Gods Woorden kun je bouwen en heb je (eeuwig) leven.
Dat kunnen we ook lezen in de verzen 6 en 8:

6 Om de verwoesting der ellendigen,
om het kermen der nooddruftigen,
zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE;
Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast.
8 Gij, HEERE, zult hen bewaren;
Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.
(Staten-Vertaling)

6 Zwakken en armen zuchten onder het geweld –
‘Om hen sta ik op,’ zegt de HEER,
‘ik breng de redding die zij verlangen.’
8 Behoed hen, HEER,
bescherm hen steeds tegen dat volk.
(NBV)

Het is Gods reactie op de laatste woorden uit vers 5 : "wie kan ons aan? "
"Ik zal nu opstaan en Ik zal in behoudenis zetten"
is het antwoord van God (vers 6)
op leugens, bedrog, halve waarheden en het onschuldig veroordelen tot de kruisdood van Zijn Zoon Jezus Christus.
Het hele proces van Jezus veroordeling is een woordcrisis
en laat de woord-inflatie(ontwaarding)zien van de mens.
Met als voorbeeld Pilatus woorden : 
" Wat is waarheid?" en "ik vind geen schuld in Hem" (Johannes 18 vers 34)
woorden, woorden .......
maar Gods Woord is Waarheid!!!
"Ik zal nu opstaan en Ik zal in behoudenis zetten"
Na drie dagen staat de Zoon van God op uit het graf.
Hij volbracht Gods Wet en overwint de dood, duivel en zonde.

22 Daarom,

als Hij opgestaan was van de doden
,
werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had,
en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had.
Johannes 2 vers 22

Hoe spreken wij onze woorden uit ?
Wat is de waarde van onze woorden ?
Welke waarde heeft Gods Woord voor ons ?
Geloven wij God op Zijn Woord ?
Bewaren wij Gods Woord in ons hart ?
Leven wij naar Gods Woord ?
 

18 Doch God is getrouw, dat ons woord,
hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus,
Die onder u door ons is gepredikt,
namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheüs,
was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.
20 Want zovele beloften Gods
als er zijn, die zijn in Hem ja,
en zijn in Hem amen,
Gode tot heerlijkheid door ons.
21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus,
 en Die ons gezalfd heeft, is God;
22 Die ons ook heeft verzegeld,
en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.

2 Korinthiërs 1 vers 18 t/m 22
(Staten-Vertaling)

18 Zo waar God trouw is,
wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee.
19 De Zoon van God, Jezus Christus,
die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd hebben,
was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde.
Hij belichaamt het ja.
20 In Hem worden alle beloften
van God ingelost;
en daarom is het ook door Hem
dat we amen zeggen, tot Gods eer.
21 Het is God die u en ons Christus als fundament geeft,
die ons allen heeft gezalfd,
22 heeft gewaarmerkt als Zijn eigendom
en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.

2 Korinthiërs 1 vers 18 t/m 22
(NBV)

 

BoBru 30122009